JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น,ขอนแก่น,กรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 13 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจเกษตร ทางการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา
หรือทางโภชนศาสตร์
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร
ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์
- สาขาสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเกษตร

สมัครทางเว็บไซต์ : http://doae4.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร