JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศรับสมัครลูกจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และลูกจ้างเฉพาะกิจ จำนวน 6 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 61/35

ประกาศรับสมัครงาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรับสมัครลูกจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และลูกจ้างเฉพาะกิจ จำนวน 6 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 61/35
ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (หป.พบ.) จำนวน 1 อัตรา
ลูกจ้างเฉพาะกิจ สังกัดกองประเมินและรับรองระบบคุณภาพ (กปร.) จำนวน 1 อัตรา
ลูกจ้างเฉพาะกิจ สังกัดศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.) จำนวน 2 อัตรา
ลูกจ้างเฉพาะกิจ สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) จำนวน 1 อัตรา
ลูกจ้างเฉพาะกิจ สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) จำนวน 2 อัตรา


เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 31 ก.ค. 2561
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
Download..รายละเอียด
Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย