JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 มี.ค. 2562

งานสาธารณสุข

สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย

สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการสถิติ ตั้งแต่บัดนี้-26 มิถุนายน 2561

สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
ในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสถิติประยุกต์ สาขาชีวสถิติ สาขาศณิตศาสตร์ประยุกต์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้่อง และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้-26 มิถุนายน 2561
สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์. 0 25901621 หรือทางอีเมล์ Foodsafety_moph@hotmail.com
Tags : สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย