JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 11 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาทางด้านการเกษตร
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมหม่อนไหมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ถ้ามีความรู้ ความสามารถด้านหม่อนไหมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ศูน์หมอนไหมเฉิมพรเกติฯ กาญจนบุรี เขท 91 หมู 7 ตำบหนองห้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมหม่อนไหม