JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ก.พ. 2562

งานสาธารณสุข

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18000 - 24000 บาท เปิดรับสมัคร 6 - 22 มิถุนายน 2561

1 เจ้าหน้าทีบริหารงานโครงการ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18000 - 24000 บาท
คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ / สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2 นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 - 24000 บาท
คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

3 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 - 24000 บาท
คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

4 นักวิเทศสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 - 23000 บาท
คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ

5 นิติกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 - 24000 บาท
คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันบำราศนราดูร อาคาร 10 ชั้น (ชั้น6) ถนนติวานนท์ ตำบตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร
วันที่เปิดรับสมัคร : 6 - 22 มิถุนายน 2561
File.. แนบ
Tags : สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

2 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ - ปวท. - ปวส. ปริญญาตรี รวม 136 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2562

3 ส่วนกลางและภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานฯ ครั้งที่ 1/2562

4 (งานรัฐวิสาหกิจ)บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 794 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562

6 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2562

7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2562

8 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2562

9 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

10 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 15 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562