JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ก.พ. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS

ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการายบุคคลฯ จำนวน 27 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 11 มุิถุนายน 2561

ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการายบุคคลตามโครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานระบบGPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบGPS ในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางคอมพิวเตอร์ หรือทางการคอมพิวเตอร์ หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว

2 เจ้าหน้าที่งานเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 12080 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทางคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์

3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 10500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช หรือสูงกว่า

4 นักวิชาการขนส่ง
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางสังคมศาสตร์ในสาขาที่กรมขนส่งทางบกเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

5 นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฏหมาย)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ

6 นักวิชาการสถิติ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ

7 เจ้าพนักงานขนส่ง
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 12080 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. สาขาที่กรมการขนส่งทางบกเห็นว่าเหมาะสม

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์บริหารจัดการเดินระบบ GPS อาคาร 3 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก ถ.พหลโยธิน แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : 22 พฤษภาคม 2561 - 11 มุิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS

1 กฟภ.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2562 จำนวนหลายอัตรา ทั่วประเทศ

2 (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3, ม.6 , ปวช., ปวท., ปวส. รวม 43 อัตราเปิดรับสมัคร 5 - 18 มีนาคม 2562

3 ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างขับรถยนต์ รวม 180 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท ค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 จำนวน 521 อัตรา

5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562

6 องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ 106 อัตรา ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ.2562

7 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รัสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562

8 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

9 กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

10 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา