JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ก.พ. 2562

งานในสถานศึกษา

งานราชการขอนแก่น

วสส.ขอนแก่น ประกาศ รับสมัครลูกจ้างประเภทแบ่งรายรับ ตำแหน่ง พนักงานนวดแผนไทย

ตำแหน่ง พนักงานนวดแผนไทย
จำนวน 3 อัตรา
โดยมีค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 60 ของค่าบริการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือสามารถอ่านออกและเขียนได้ดี ผ่านการอบรมนวดไทย หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า 372 ชั่วโมง หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โทรศัพท์. 043-221770 ต่อ 164
วันเปิดรับสมัคร : วันที่ 23 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561
File.. แนบ
Tags : งานราชการขอนแก่น

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

2 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ - ปวท. - ปวส. ปริญญาตรี รวม 136 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2562

3 ส่วนกลางและภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานฯ ครั้งที่ 1/2562

4 (งานรัฐวิสาหกิจ)บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 794 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562

6 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2562

7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2562

8 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2562

9 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

10 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 15 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562