JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.- ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2561

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2 ตำแหน่ง : นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และหากมีความรู้ความสามารถทางด้านการตัดต่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

4 ตำแหน่ง : คีตศิลปิน (ด้านเพลงลูกทุ่ง)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางคีตศิลป์ หรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านคีตศิลป์ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีความสามารถด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง
4. อายุไม่เกิน 35 ปี

5 ตำแหน่ง : คีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยสากล และเพลงสากล)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางคีตศิลป์ หรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านคีตศิลป์ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีความสามารถด้านการขับร้องเพลงไทยสากล และเพลงสากล
4. อายุไม่เกิน 35 ปี

6 ตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปิน (จะเข้)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางดุริยางคศิลป์ หรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านดุริยางคศิลปิน มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีความรู้ทางทฤษฎีตัวโน้ตและความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องดนตรีจะเข้
4. มีความรู้ความสามารถในการเรียบเรียงเสียงประสานได้
5. อายุไม่เกิน 35 ปี

7 ตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปิน (กลอง)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางดุริยางคศิลป์ หรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านดุริยางคศิลปิน มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีความรู้ทางทฤษฎีตัวโน้ตและความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องดนตรีกลอง
4. มีความรู้ความสามารถในการเรียบเรียงเสียงประสานได้
5. อายุไม่เกิน 35 ปี

8 ตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางดุริยางคศิลป์ หรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านดุริยางคศิลปิน มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีความรู้ทางทฤษฎีตัวโน้ตและความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องดนตรีทรัมเป็ต
4. มีความรู้ความสามารถในการเรียบเรียงเสียงประสานได้
5. อายุไม่เกิน 35 ปี

9 ตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปิน (กีต้าร์)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางดุริยางคศิลป์ หรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านดุริยางคศิลปิน มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีความรู้ทางทฤษฎีตัวโน้ตและความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องดนตรีกีตาร์
4. มีความรู้ความสามารถในการเรียบเรียงเสียงประสานได้
5. อายุไม่เกิน 35 ปี

10 ตำแหน่ง : นักศิลปกรรม
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต ในสาขาวิชานิเทศศิลป์ และการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ สาขาวิชาทัศนศิลป์

11 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

12 ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า (ปวช.)
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สมัครทางเว็บไซต์ : https://prd.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมประชาสัมพันธ์