JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ก.พ. 2562

งานสาธารณสุข

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน : 10,200 บาท
วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

หลักฐานการสมัครที่ต้องมี :
1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และ แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
2.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สูติบัตร อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมคำรับรองสำเนาถูกต้อง
3.หลักฐานการศึกษา ที่ตรงตามประกาศรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ใบทหารกองเกิน จำนวน 1 ฉบับ
5.หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมคำรับรองสำเนาถูกต้องและชื่อกำกับไว้ด้วย
6.ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ โทรศัพท์ 02-248-8984 ในวันและเวลาราชการ

(อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร)
http://www.smartteen.net/main/index.php?mode=maincontent&group=94&id=1201&date_start=&date_end=
Tags : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

1 กฟภ.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2562 จำนวนหลายอัตรา ทั่วประเทศ

2 (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3, ม.6 , ปวช., ปวท., ปวส. รวม 43 อัตราเปิดรับสมัคร 5 - 18 มีนาคม 2562

3 ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างขับรถยนต์ รวม 180 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท ค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 จำนวน 521 อัตรา

5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562

6 องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ 106 อัตรา ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ.2562

7 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รัสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562

8 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

9 กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

10 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา