JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ก.พ. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมศุลกากร

กรมศุลกากร รับสมัคร นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ รวม 18 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2561

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง นิติกร
อัตราว่าง จำนวน 6 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

3 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราว่าง จำนวน 8 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ

การรับสมัครสอบ
1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่
28 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน
ดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ http://job.customs.go.th
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทำการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินในภายหลัง

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

2 นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ภายในเวลาทำการ
ของธนาคาร โดยผู้สมัครสอบจะต้องชำระค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท ทั้งนี้การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมศุลกากร

1 กฟภ.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2562 จำนวนหลายอัตรา ทั่วประเทศ

2 (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3, ม.6 , ปวช., ปวท., ปวส. รวม 43 อัตราเปิดรับสมัคร 5 - 18 มีนาคม 2562

3 ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างขับรถยนต์ รวม 180 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท ค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 จำนวน 521 อัตรา

5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562

6 องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ 106 อัตรา ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ.2562

7 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รัสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562

8 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

9 กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

10 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา