JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมสรรพากร,งานผู้พิการ

กรมสรรพากร รับสมัครพนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 10 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา 16 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง : พนักงานภาษีสรรพากร
อัตราเงินเดือน : 11,280-13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวท.
- ปวส.
- อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้พิการประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามข้อ 3 (3) ของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ และประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) มีบัตรประจำตัวคนพิการ และเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเที่ยบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

วิธีสมัคร : สมัครทางไปรษณีย์
ส่งใบสมัครที่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานสรรหา ชั้น 16 เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมสรรพากร งานผู้พิการ