JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานสาธารณสุข

ราชบุรี,ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2561

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2561

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโ,ยีการสื่อสาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 อาคารเลขที่ 206/5-6 ถนนรถไฟ ต.หน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : ราชบุรี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5