JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมวิชาการเกษตร,เชียงใหม่

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 - ม.6 - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 23 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

1 ตำแหน่ง : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

2 ตำแหน่ง : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือเทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์

3 ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยม ศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้น (ม.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยม
ศึกษาตอนปลาย (ม.6)

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ 225 หมู่ 3, ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่