JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันระดับปฏิบัติการ โดยเปิดรับสมัครทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มิถุนายน 2561

ด้วย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันระดับปฏิบัติการ โดยเปิดรับสมัครทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 24 อัตรา และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด จึงขอประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียด ดังนี้


1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน 10 อัตรา
2.ตำแหน่ง วิศวกร 3 อัตรา
3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล จำนวน 5 อัตรา
4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย) จำนวน 2 อัตรา
5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) จำนวน 1 อัตรา
7.ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา
8.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์
สถานที่รับสมัคร : สำนักทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มิถุนายน 2561
รายระเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
ใบสมัคร
File แนบ
Tags : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน