JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครฯ นักจัดการงานทั่วไป และ เจ้าพนักงานธุรการ รวม 4 อัตรา วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 15 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

1 ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ๒ ปี ต่อจากอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่ปฏิบัติ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลศรีธัญญา