JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

งานธนาคาร

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 100 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ วันที่ 2 พ.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561

ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งต่างๆ
เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง ดังนี้

1 ตำแหน่ง พนักงานธุรกิจสัมพันธ์ SMEs 4-7
จำนวน 20 อัตรา
รายละเอียดงาน
เงื่อนไข
อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
หมายเหตุ
1. อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
6. หากผ่านการอบรมหลักสูตร OMEGA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ จากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs
จำนวน 60 อัตรา
รายละเอียดงาน
เงื่อนไข
อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
หมายเหตุ
1. อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
6. หากผ่านการอบรมหลักสูตร OMEGA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ หรือลูกค้าผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
8. มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3 ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs
จำนวน 20 อัตรา
รายละเอียดงาน
เงื่อนไข
อายุไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
หมายเหตุ
1. อายุไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
6. หากผ่านการอบรมหลักสูตร OMEGA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ หรือลูกค้าผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
8. มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินในตำแหน่งผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3 ปี

สมัครทางเว็บไซต์ : https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/vacancyPosition.jsp
วันที่เปิดรับสมัคร : 2 พ.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561
หมายเหตุ : การเลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารเท่านั้น

Tags : ธนาคารออมสิน