JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันนี้ 8-31 พฤษภาคม 2561

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยทรัพยากรมนุษย์
จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันนี้ 8-31 พฤษภาคม 2561

1. หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ 1 ตำแหน่ง
2. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์อาวุโส 1 ตำแหน่ง
3. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ 1 ตำแหน่ง

วิธีการรับสมัคร
ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-832-9235 หรือ E-mail : hsri@hsri.or.th ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 พฤษภาคม 2561

Tags : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)