JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

งานในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง 20
หน่วยงานที่บรรจุ กองบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีทักษะความสามารถในงานด้านเอกสารและข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์และเผยแพร่งานผ่านระบบออนไลน์
3. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านดูแลอาคารสถานที่ หรืองานด้านดูแลบ้านพักคอนโดมิเนียม อพาร์ตเม้นต์ สโมสร และงานซ่อมบำรุงเบื้องต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 49
หน่วยงานที่บรรจุ กองกลาง ปฏิบัติราชการกองประชาสัมพันธ์ (งานสถานีวิทยุกระจายเสียงมทร.)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์

3 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ตำแหน่ง 10
หน่วยงานที่บรรจุ กองกลาง ปฏิบัติราชการกองประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจสาขาวิชาการเลขานุการ การจัดการ การจัดการทั่วไป

4 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ตำแหน่ง 22
หน่วยงานที่บรรจุ กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
2. หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ตำแหน่ง 35
หน่วยงานที่บรรจุ กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจสาขาการจัดการ การจัดการทั่วไป
2. หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

6 ตำแหน่ง ช่างเทคนิค เลขที่ตำแหน่ง 5
หน่วยงานที่บรรจุ กองกลาง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องกล


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
พร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ
13.00 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4913 0 2549 4918
และ 0 2549 4926

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี