JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 มี.ค. 2562

งานในสถานศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัคร ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. บรรจุครั้งแรก 198 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 21 พฤษภาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.

#จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

1. จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
1.1 หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป
** จำนวน 174 อัตรา **
กลุ่มวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การประกอบอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปศึกษา การพัฒนาสังคม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การบริหารและจัดการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1.2 หน่วยที่ 2 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ที่เป็นสถานศึกษา) ** จำนวน 16 อัตรา **
กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ เท่านั้น และเฉพาะในทางหรือสาขาวิชาเอก ประกอบด้วย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1.3 หน่วยที่ 3 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ ** จำนวน 8 อัตรา **
กลุ่มวิชา การประกอบอาชีพ

2. อัตราเงินเดือนตำแหน่งครูผู้ช่วย
สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
2.1 ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท
2.2 ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท
2.3 ผู้ที่มีประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ขั้น 15,800 บาท

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีวุฒิตามกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หลังจากนั้น ให้ผู้สมัครลงนามในใบสมัครและรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานทุกฉบับ และไปยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ที่ผู้สมัครปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ