JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 มิ.ย. 2562

งานธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้
คุณสมบัติทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานสัญญาจ้าง
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวกับด้านระบบสารสนเทศ
2 อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3 มีใบประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล ด้านงานที่เกี่ยวกับ IT ได้แก่ ใบรับรอง CCNA หรือ CISM หรือ Security+ เป็นต้น


มีสัญชาติไทย
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

เอกสารประกอบการรับสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8
กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Web Site ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-202-1951, 02-202-1246, 02-202-2290

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม http://career.ghbank.co.th
Tags : ธนาคารอาคารสงเคราะห์