JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก,พิษณุโลก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 - ปวช. -ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัครทาง internet วันที่ 10 - 18 พฤษภาคม 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และ ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

3 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน

4 ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางช่างยนต์ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างโลหะ ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างยนต์ ทางช่างโยธา ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างวิทยุและโทรคมนาคม

5 ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขา

6 ตำแหน่ง : นักโภชนาการ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโ,ยีการอาหารแโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์แเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัย ปลอดภัยในอาหาร

สมัครทางเว็บไซต์ : http://budhosp.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
Tags : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก