JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สมัครงาน Oss, สมัครงานสสว

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center: OSS)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง
ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
(SME One-Stop Service center: OSS)

รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
1. เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย
2. มีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถตรงตามที่สำนักงานฯ กำหนด
3. สามารถทำงานให้สำนักงานฯ ได้เต็มเวลา
ข. ลักษณะต้องห้าม
1. ไม่เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง/โรคที่สังคมรังเกียจ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานให้สำนักงาน
2. ไม่เป็นผู้ที่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือเป็นความผิดลหุโทษ
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ถ้าเป็นลูกจ้างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคัญบัญชาก่อนการสมัคร
5. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
6. ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ รัฐวิสาหิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชน เพราะสาเหตุจากการทำผิดวินัย
7. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
8. ไม่ประกอบกิจการซึ่งอาจจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสำนักงานฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเกิดความขัดแย้งในเชิงผลประโยชน์กับการปฏิบัติงานที่สำนักงาน

2. เอกสารและหลักฐานที่ต้องมายื่นในการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรอง และสำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด. 8 หรือ สด. 43 หรือหลักฐานการได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับราชการทหาร หรือหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร หรือหลักฐานพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครงานเขียนคำรับรอง "สำเนาถูกต้อง" และลงลายมือชื่อกำกับไว้บนเอกสารทุกฉบับ อนึ่ง เอกสารลำดับที่ 2, 3, 4 ให้นำฉบับจริงมาแสดงเพื่อรายงานตัวในวันเริ่มทำงานทุกฉบับด้วย

3. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ
1. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ รับสมัครงานและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงความเป็นจริง
2. ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สสว. จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครงานครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
3. สำนักงานฯ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี กรณีมีการสอบในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ใหม่แล้ว ให้ถือว่ายกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
4. สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมตามที่ เห็นสมควรเท่านั้น โดยผลการตัดสินของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

4. วิธีการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สามารถสมัครช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
1. สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 21 อาคาร TST ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
• ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
• ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.
2. สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานจากหน้าเว็บไซต์สำนักงานฯ ได้ที่ www.sme.go.th หัวข้อ ร่วมงานกับ สสว. พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน
• ส่งเอกสารมาที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
เลขที่ 21 อาคาร TST ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
3. สมัครทาง e-mail ส่งมาที่: recruite_osmep@sme.go.th หัวเรื่อง สมัครงานศูนย์ OSS ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ (ตามด้วยชื่อ – สกุลของตนเอง) หรือตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ (ตามด้วยชื่อ – สกุลของตนเอง) โดยให้นำใบสมัครตัวจริงมาในวันสอบ
5. ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร
• ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
• ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
บนเว็บไซต์สำนักงานฯ ได้ที่ www.sme.go.th หัวข้อ ร่วมงานกับ สสว.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ OSS ปฏิบัติงานส่วนกลางและภูมิภาค
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย
2) อายุไม่เกิน 50 ปี
3) คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์หรืออื่น ๆ
4) ประสบการณ์การทำงาน 10 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจหรือธุรกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5) มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาสุภาพ
6) สามารถให้บริการและต้อนรับผู้มาติดต่องานกับสำนักงานฯ ได้เป็นอย่างดี
1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) วางแผนการดำเนินงาน
2) วางแผนและให้บริการปรึกษาแนะนำเบื้องต้น
3) การให้บริการศูนย์นอกสถานที่ (Mobile)
4) ประสานงานหน่วยงานพันธมิตรในภูมิภาค
5) ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ และหาผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการของ สสว.
6) ประสานเครือข่ายพันธมิตรทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
7) สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมประเมินผลการให้บริการจากผู้ประกอบการ
8) บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ศูนย์ในสังกัด
9) ดำเนินงานในส่วนอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานฯ
1.3 ทักษะความสามารถพิเศษ
1) สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
2) มีภาวะความเป็นผู้นำ
3) สามารถประสานงานได้ดี
4) สามารถวางแผนการบริหารศูนย์
5) มีทักษะการเจรจาต่อรอง
6) สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและกล้าตัดสินใจ
7) มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
หมายเหตุ ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 7 อัตรา
• ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดกำแพงเพชร
• ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดนครพนม
• ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดพิษณุโลก
• ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดยโสธร
• ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดระนอง
• ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดเลย
• ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดสุรินทร์

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ OSS ปฏิบัติงานส่วนกลางและภูมิภาค
2.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย
2) อายุไม่เกิน 37 ปี
3) คุณวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรืออื่น ๆ
4) ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานประสานงาน การบริหารทั่วไป การจัดประชุม งานด้านเอกสาร งานเลขานุการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5) มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาสุภาพ
6) สามารถให้บริการและต้อนรับผู้มาติดต่องานกับสำนักงานฯ ได้เป็นอย่างดี
2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) ติดต่อประสานงานเครือข่าย OSS ส่วนกลางและเครือข่ายศูนย์ในภูมิภาค
2) ประสานงานหน่วยงานพันธมิตรในภูมิภาค
3) ประชาสัมพันธ์โครงการของสำนักงานและหน่วยร่วมดำเนินงานทั้งภาคราชการและเอกชน
4) ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประสานบริการช่วยเหลือด้านข้อมูล บริการรับคำขอ และคำร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
5) ติดต่อ นัดหมาย และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
6) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเตรียมจัดประชุม รายงานการ
ประชุมรับผิดชอบงานธุรการ การเขียนหนังสือราชการสำหรับกรณีที่ต้องมีการติดต่อหน่วยงานราชการ
7) รับผิดชอบดำเนินการเบิก – จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8) จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและผู้บริหาร
9) ดำเนินงานส่วนอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2.3 ทักษะความสามารถพิเศษ
1) สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
2) สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี
3) มีความสามารถในการเขียนรายงาน และนำเสนองาน
4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เช่น Microsoft Excel, Word, PowerPoint หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
5) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและกล้าตัดสินใจ
6) มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในงาน
หมายเหตุ ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 16 อัตรา
• ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
• ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดตราด
• ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดตรัง
• ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดพัทลุง
• ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดระนอง
• ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดระยอง
• ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดลำพูน
• ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดเลย
• ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดศรีสะเกษ
• ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดสงขลา
• ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดสมุทรสงคราม
• ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดสิงห์บุรี
• ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดสุรินทร์
• ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดหนองบัวลำภู
• ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดอุทัยธานี

Tags : สมัครงาน Oss สมัครงานสสว