JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ก.พ. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

งานราชการ, งานสสว.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
• ตำแหน่งนักวิชาการ SMEs 3 – 6 จำนวน 1 อัตรา
สังกัดส่วนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสำนักงาน ฝ่ายติดตามและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
• ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 3 – 4 จำนวน 3 อัตรา
สังกัดส่วนความร่วมมือภูมิภาคอาเซียน ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา
สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคี ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
1. เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์
3. มีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถตรงตามที่สำนักงานฯ กำหนด
4. สามารถทำงานให้สำนักงานฯ ได้เต็มเวลา
ข. ลักษณะต้องห้าม
1. ไม่เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง/โรคที่สังคมรังเกียจ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานให้สำนักงาน
2. ไม่เป็นผู้ที่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือเป็นความผิดลหุโทษ
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ รัฐวิสาหิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชน เพราะสาเหตุจากการทำผิดวินัย
6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
7. ไม่ประกอบกิจการซึ่งอาจจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสำนักงานฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเกิดความขัดแย้งในเชิงผลประโยชน์กับการปฏิบัติงานที่สำนักงาน
2. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรอง และสำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด. 8 หรือ สด. 43 หรือหลักฐานการได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับราชการทหาร หรือหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร หรือหลักฐานพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง "สำเนาถูกต้อง" และลงลายมือชื่อกำกับไว้บนเอกสารทุกฉบับ อนึ่ง เอกสารลำดับที่ 2, 3, 4 ให้นำฉบับจริงมาแสดงเพื่อรายงานตัวในวันเริ่มทำงานทุกฉบับด้วย
3. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ
1. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ รับสมัครและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงความเป็นจริง
2. ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สสว. จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครงานครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
3. สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมตามที่ เห็นสมควรเท่านั้น โดยผลการตัดสินของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
4. วิธีการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สามารถเลือกสมัครช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
1. สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการได้ที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 21 อาคาร TST ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
• ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
• ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.
2. สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานจากหน้าเว็บไซต์สำนักงานฯ ได้ที่ www.sme.go.th หัวข้อ ร่วมงานกับ สสว. พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน
• ส่งเอกสารมาที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
เลขที่ 21 อาคาร TST ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
3. สมัครทาง e-mail ส่งมาที่ : tippawan@sme.go.th หัวเรื่อง สมัครงานตำแหน่งนักวิชาการ SMEs 3 – 6 หรือ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 3 – 4 (ตามด้วยชื่อ – สกุลของตนเอง) โดยให้นำใบสมัครตัวจริงมาใน วันเข้าสอบ
5. ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร
• ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
• ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ/วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่เว็บไซต์สำนักงานฯ www.sme.go.th หัวข้อ ร่วมงานกับ สสว.

File.. แนบ
Tags : งานราชการ งานสสว.

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

2 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ - ปวท. - ปวส. ปริญญาตรี รวม 136 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2562

3 ส่วนกลางและภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานฯ ครั้งที่ 1/2562

4 (งานรัฐวิสาหกิจ)บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 794 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562

6 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2562

7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2562

8 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2562

9 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

10 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 15 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562