JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 มี.ค. 2562

งานสาธารณสุข

ร้อยเอ็ด,โรงพยาบาลร้อยเอ็ด,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีนิติศาสตร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 6 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข