JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ม.ค. 2563

งานในสถานศึกษา

งานในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
20 ม.ค. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,กรุงเทพมหานคร
14 ม.ค. 2563

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 30 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
14 ม.ค. 2563

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคคลากรฯ วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา - ปริญญาตรี -ปริญญาโท - ปริญญเอก รับสมัคร - 17 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ขอนแก่น
10 ม.ค. 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ มข. รับสมัคร นักวิชาการพัสดุ วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัคร 8 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช,นครศรีธรรมราช
10 ม.ค. 2563

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช รับสมัครเจ้าหน้าที่งานทะเบียน วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 13 - 24 มกราคม 2563

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม,ชัยนาท
9 ม.ค. 2563

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จ.ชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 24 มกราคม พ.ศ. 2563

พิษณุโลก,มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 ม.ค. 2563

งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักวิชาการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 12 มกราคม 2563

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก,นราธิวาส,สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6 ม.ค. 2563

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 20 มกราคม 2563

กรมพลศึกษา,กรุงเทพมหานคร
6 ม.ค. 2563

กรมพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 14 - 20 มกราคม พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา,ครราชสีมา
6 ม.ค. 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 20 มกราคม พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยมหิดล
3 ม.ค. 2563

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี - ป.โท เงินเดือน 20,090 - 23,440 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มกราคม 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน,สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,ลำพูน
29 ธ.ค. 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 10 มกราคม พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ขอนแก่น
28 ธ.ค. 2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เปิดรับสมัคร - 15 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยมหิดล
28 ธ.ค. 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาควิชาทันตกรรมเด็ก) วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 22 มกราคม พ.ศ. 2563

มหาสารคาม,สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
27 ธ.ค. 2562

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26 ธ.ค. 2562

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา - เงินเดือน 20,250 - 30,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 13 มกราคม พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์,ปทุมธานี
19 ธ.ค. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จ.ปทุมธานี รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2562 ถึง 10 มกราคม 2563

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
11 ธ.ค. 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10อัตรา เปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2562 ถึง 17 มกราคม 2563