JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 1 เม.ย. 2563

งานในสถานศึกษา

งานในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8 มี.ค. 2563

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครรับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
27 ก.พ. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สายสนับสนุน วุฒิ ปวส.-ป.ตรี.-ป.โท 24 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 2 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา,กรุงเทพมหานคร
5 ก.พ. 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13–19 กุมภาพันธ์2563

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
5 ก.พ. 2563

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุครั้งแรก 48 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 - 27 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,เลย
4 ก.พ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2563

กรมพลศึกษา
30 ม.ค. 2563

กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยมหิดล,โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
25 ม.ค. 2563

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 24 มกราคม ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,กรุงเทพมหานคร
21 ม.ค. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 4 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
20 ม.ค. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,กรุงเทพมหานคร
14 ม.ค. 2563

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 30 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
14 ม.ค. 2563

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคคลากรฯ วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา - ปริญญาตรี -ปริญญาโท - ปริญญเอก รับสมัคร - 17 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ขอนแก่น
10 ม.ค. 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ มข. รับสมัคร นักวิชาการพัสดุ วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัคร 8 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช,นครศรีธรรมราช
10 ม.ค. 2563

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช รับสมัครเจ้าหน้าที่งานทะเบียน วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 13 - 24 มกราคม 2563

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม,ชัยนาท
9 ม.ค. 2563

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จ.ชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 24 มกราคม พ.ศ. 2563

พิษณุโลก,มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 ม.ค. 2563

งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักวิชาการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 12 มกราคม 2563

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก,นราธิวาส,สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6 ม.ค. 2563

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 20 มกราคม 2563

กรมพลศึกษา,กรุงเทพมหานคร
6 ม.ค. 2563

กรมพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 14 - 20 มกราคม พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา,ครราชสีมา
6 ม.ค. 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 20 มกราคม พ.ศ. 2563