JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ก.ค. 2563

งานสาธารณสุข

งานสาธารณสุข

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี,กรมการแพทย์,หรุงเทพมหานคร
8 ก.ค. 2563

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 15 - 21 กรกฎาคม 2563

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี,กรมการแพทย์,หรุงเทพมหานคร
8 ก.ค. 2563

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 21 กรกฎาคม 2563

กรมการแพทย์
8 ก.ค. 2563

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

น่าน,สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
7 ก.ค. 2563

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 17 กรกฎาคม 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
3 ก.ค. 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 15 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สถาบันบําราศนราดูร,นนทบุรี
30 มิ.ย. 2563

สถาบันบําราศนราดูร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 15 กรกฎาคม 2563

นักวิชาการสาธารณสุข
26 มิ.ย. 2563

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข และ นักจัดการงานทั่วไปเปิดรับสมัคร - 30 มิถุนายน 2563

สถาบันพระบรมราชชนก
22 มิ.ย. 2563

สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครจ้างเหมาบริการงานด้านวิชาการศึกษา และจ้างเหมาบริการงานด้านยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

ชลบุรี,กรมควบคุมโรค
22 มิ.ย. 2563

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2563

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
19 มิ.ย. 2563

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จ้างเหมาบริการ บุคคลเพื่อสนับสนุนภารกิจงานกลุ่มงานการพยาบาล 3 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 17 - 23 มิถุนายน 2563

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางระกํา
16 มิ.ย. 2563

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางระกํา รับสมัครนักแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 – 23 กันยายน 2563

คณะกรรมการอาหารและยา , สาธารณสุข , กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร , อย. , ปริญญาโท , เจ้าหน้าท่ีพัฒนาระบบ , แผนงาน , วิชาการ , นนทบุรี , โครงการ , รัฐประศาสนศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , บริหารรัฐกิจ
16 มิ.ย. 2563

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัคร นักวิชาการพัฒนาระบบ 1 ตำแหน่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง,ลำปาง,นักวิชาการสาธารณสุข
15 มิ.ย. 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2563

สํานักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
15 มิ.ย. 2563

สํานักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 18 มิถุนายน2563

กรมควบคุมโรค
9 มิ.ย. 2563

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 30 มิถุนายน 2563

กรมควบคุมโรค
9 มิ.ย. 2563

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2563

กรุงเทพมหานคร
2 มิ.ย. 2563

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 48 อัตรา สังกัดสํานักอนามัย ครั้งที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1 - 22 กรกฎาคม 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,สุมทรสาคร
2 มิ.ย. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 8 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563