3 ก.ย. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปเิดรับสมัคร 10 - 16 กันยายน พ.ศ. 2562

2 ก.ย. 2562 สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 13 กันยายน พ.ศ. 2562

2 ก.ย. 2562 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 13 กันยายน พ.ศ. 2562

5 ก.ย. 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 กันยายน 2562

2 ก.ย. 2562 กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 27 กันยายน 2562

8 ก.ย. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 20 กันยายน พ.ศ. 2562

6 ก.ย. 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 11 กันยายน 2562

3 ก.ย. 2562 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน คุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค [รับสมัครระหว่าง 5-19 ก.ย. 2562]

3 ก.ย. 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 18 กันยายน พ.ศ. 2562

12 ก.ย. 2562 ส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 43 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 กันยายน 2562 - 10 ตุลาคม 2562