23 ม.ค. 2565 สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 20 - 31 มกราคม 2565ในวันและเวลาราชการ

21 ม.ค. 2565 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

21 ม.ค. 2565 สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

21 ม.ค. 2565 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 28 มกราคม พ.ศ. 2565

20 ม.ค. 2565 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

20 ม.ค. 2565 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัคร 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

19 ม.ค. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 28 มกราคม พ.ศ. 2565

19 ม.ค. 2565 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำสำนักจัดการและป้องกันการกระทำทุจริต ประจำปีบัญชี 2564

19 ม.ค. 2565 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 28 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

19 ม.ค. 2565 กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 28 มกราคม พ.ศ. 2565