Update ล่าสุดวันนี้ 25 พ.ค. 2567

 

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

 

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 68 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2567 ถึง 23 พฤษภาคม 2567


ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

หน่วยที่ 1. ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
อัตราว่าง 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ของสำนักงาน ก.พ.

หน่วยที่ 2. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
อัตราว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

หน่วยที่ 3. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
อัตราว่าง 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ
2 ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา และ
3 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

หน่วยที่ 4. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
อัตราว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ
2 ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา และ
3 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

หน่วยที่ 5 ตําแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
อัตราว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งทอ และ
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

หน่วยที่ 6. ตําแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
อัตราว่าง 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสํารวจ และ
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

หน่วยที่ 7. ตาแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
อัตราว่าง 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร และ
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

หน่วยที่ 8. ตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
อัตราว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

หน่วยที่ 9. ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
อัตราว่าง 40 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.


สมัครทางเว็บไซต์ : https://dwr.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 68 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2567 ถึง 23 พฤษภาคม 2567
วันที่โพส 22 เม.ย. 2567
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
8 พ.ค. 2567
ได้รับความนิยม