Update ล่าสุดวันนี้ 23 เม.ย. 2567

 

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

 

กรมท่าอากาศยาน (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2567


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขนส่ง
เงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
เงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาช่างสำรวจ

ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล
เงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล
หรือสาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
เงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 7. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 7.1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ภายในสนามบินมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัด (ฉบับจริง) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
7.2 คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมท่าอากาศยานกำหนดสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
(๑) อายุต้องไม่ต่ำกว่า ๑๘ - 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร
(๒) มีสัญชาติไทย
(๓) สุขภาพ
- ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสมกับจิตใจที่ดีและมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการนิรภัย และการรักษาความปลอดภัย
- ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจจะต้องไม่ใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตามที่กำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
- มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนซึ่งแสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย
การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้อง
น้อยกว่า ๓๐ เดซิเบล เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยิน
ที่ความถี่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ เฮิร์ช
การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า ๒๐/๖๐ ทั้งสองข้างโดยไม่สวมแว่นตา/เลนส์ หรือเท่ากับหรือดีกว่า
๒๐/๒๐ สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ ๒๐/๓๐ ในอีกข้างหนึ่ง
เมื่อสวมแว่นตาหรือใช้คอนแทคเลนส์ โดยจะต้องมองเห็นสี
ที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามที่กรมท่าอากาศยานกำหนดแนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น

สมัครทางเว็บไซต์ : https://airports.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567

File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

กรมท่าอากาศยาน (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่โพส 27 ก.พ. 2567
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 30 เมษายน 2567
11 เม.ย. 2567
ได้รับความนิยม