Update ล่าสุดวันนี้ 23 เม.ย. 2567

 

งานสาธารณสุข

 

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2. นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3. นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4. นิติกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

5. นักกายภาพบำบัด
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด
ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

6. นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิซาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิขาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิซาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิขาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวตล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่
27 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2567 โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
1 สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัคร
ที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารอาชีวเวชศาสตร์ สถาบันราชประชาสมาสัย เลขที่ 15 หมู่ 7
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. - 16.30น.)
2 สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยสแกนหลักฐานการสมัคร
ในรูปแบบไฟล์ .pdf ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hr.rpsi@ddc.mail.go.th และต้องนำ
หลักฐานการสมัครดังกล่าา มายื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เจพาะ
ตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ผู้ที่ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หลังวันที่ 8 มีนาคม 2567
จะไม่ได้รับการพิจารณา

File แนบ


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา
วันที่โพส 27 ก.พ. 2567
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 30 เมษายน 2567
11 เม.ย. 2567
ได้รับความนิยม