Update ล่าสุดวันนี้ 23 เม.ย. 2567

 

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 9 กุมภาพันธ์ 2567 - 11 มีนาคม 2567


ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักจิตวิทยา
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยาคลินิก

หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านวิชาชีพอุตสาหกรรม)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางอุตสาหกรรม
ทางวิศวกรรม ทางเทคโนโลยี ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทางครุศาสตร์วิศวกรรม ทางครุศาสตร์
เทคโนโลยี

หน่วยที่ 5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาการบัญชี
สาขาการเงิน สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หน่วยที่ 6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)
จำนวนตำแหน่งว่าง 15 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 76 ซ.ม.

หน่วยที่ 7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 155 ซ.ม.

หน่วยที่ 8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างยนต์)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างยนต์

หน่วยที่ 9 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย)
จำนวนตำแหน่งว่าง 30 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 76 ซ.ม.

หน่วยที่ 10 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง)
จำนวนตำแหน่งว่าง 14 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 155 ซ.ม.

หน่วยที่ 11 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ด้านสูทกรรม)
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ทางคหกรรมศาสตร์ ทางการอาหาร ทางการอาหารและโภชนาการ

สมัครทางเว็บไซต์ : https://djop.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : 19 กุมภาพันธ์ 2567 - 11 มีนาคม 2567


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 9 กุมภาพันธ์ 2567 - 11 มีนาคม 2567
วันที่โพส 20 ก.พ. 2567
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 30 เมษายน 2567
11 เม.ย. 2567
ได้รับความนิยม