Update ล่าสุดวันนี้ 23 เม.ย. 2567

 

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

 

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 134 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2567


ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ

หน่วยที่ 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จํานวน 70 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้
หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางพฤกษศาสตร์ ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ
ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์

หน่วยที่ 2 ตําแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท หน่วยที่ 3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 39 อัตรา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี
อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930 บาท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการเกษตร หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล

หน่วยที่ 3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930 บาท
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือวุฒิอนุปริญญา ทุกสาขาวิชา


หน่วยที่ 4 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน 10 อัตรา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี
อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930 บาท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือวุฒิอนุปริญญา ทุกสาขาวิชา

หน่วยที่ 5 ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จํานวน 11 อัตรา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี
อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930 บาท
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือได้รับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปีหรือหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเครื่องกล ทางเทคโนโลยีเครื่องกล ทางเทคโนโลยี เครื่องยนต์ ทางเทคโนโลยียานยนต์ ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางโลหะ

หน่วยที่ 5 ตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จํานวน 2 อัตรา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี
อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930 บาท
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีหรือหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในสาขาวิชาไฟฟ้า

หน่วยที่ 2 ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี
อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930 บาท
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการ
งานก่อสร้าง หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีหรือหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา ทางเทคนิค
การจัดการงานก่อสร้าง ทางโยธา ทางสํารวจ

สมัครทางเว็บไซต์ : https://doae.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึง วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 134 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2567
วันที่โพส 16 ก.พ. 2567
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 30 เมษายน 2567
11 เม.ย. 2567
ได้รับความนิยม