Update ล่าสุดวันนี้ 23 เม.ย. 2567

 

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 36 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ 2567 - 12 มีนาคม 2567


ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
เงินเดือน : 15000 - 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์
เงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านวิชาชีพอุตสาหกรรม)
เงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทางอุตสาหกรรมศิลป ทางอุตสาหกรรม
ทางวิศวกรรม ทางเทคโนโลยีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทางครุศาสตร์วิศวกรรม ทางครุศาสตร์
เทคโนโลยี

ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพลศึกษา)
เงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านวิชาชีพ)
เงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาครุศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางศิลปศึกษา ทางศิลปศาสตร์ ทางธุรกิจศึกษา ทางดนตรีศึกษา
ทางคหกรรมศาสตร์ ทางเกษตรศาสตร์ ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร ทางศิลปหัตถกรรม
ทางศิลปกรรม ทางดุริยางคศิลปทางดุริยางคศาสตร์


ตำแหน่ง : นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ)
เงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 6 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีสาขาวิชา
การบัญชี สาขาการเงิน สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
เงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 8 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีในทุกสาขาวิชา

สมัครทางเว็บไซต์ : https://djop.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึง วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 36 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ 2567 - 12 มีนาคม 2567
วันที่โพส 9 ก.พ. 2567
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 30 เมษายน 2567
11 เม.ย. 2567
ได้รับความนิยม