Update ล่าสุดวันนี้ 23 เม.ย. 2567

 

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

 

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรกจำนวน 169 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
1 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จำนวน 169 อัตรา
- นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ (เพศชาย) จำนวน 155 อัตรา
- นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ (เพศหญิง) จำนวน 14 อัตรา
2 เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษที่จะได้รับ
- อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติว่าด้วยเงินเพิ่มค่ตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งทางการบัญชี หรือสายาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภูมิศาสตร์
ทางภูมิสารสนเทศ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์
2567 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
เข้าไปที่เว็บไซต์ พุ nacc. go.th เมนูบริการอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อระบบ
รับสมัครสอบ online หรือ https://nacc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 6 มีนาคม
2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้าย คือ วันที่ 6 มีนาคม 2567 จะต้องสมัคร
ภายในเวลา 18.00 น.

File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรกจำนวน 169 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง
วันที่โพส 7 ก.พ. 2567
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 30 เมษายน 2567
11 เม.ย. 2567
ได้รับความนิยม