Update ล่าสุดวันนี้ 23 เม.ย. 2567

 

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่ 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
จำนวน : 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ตำแหน่งที่ 4 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
จำนวน : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการบัญชี และสายาวิชาการเงินและการธนาคาร
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

ตำแหน่งที่ 5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
จำนวน : 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการบัญชี และสายาวิชาการเงินและการธนาคาร
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

ตำแหน่งที่ 6 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
จำนวน : 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการบัญชี และสายาวิชาการเงินและการธนาคาร
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

ตำแหน่งที่ 7 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน
เงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
จำนวน : 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการบัญชี และสายาวิชาการเงินและการธนาคาร
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

ตำแหน่งที่ 8 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน (3 จังหวัดชายแดนใต้)
เงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
จำนวน : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการบัญชี และสายาวิชาการเงินและการธนาคาร
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
ตำแหน่งที่ 9 นายช่างภาพปฏิบัติงาน
เงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
จำนวน : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับประกาศนียบัตริวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในสาขา
วิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมหิวเตอร์
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัตความรู้ตวามสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

ตำแหน่งที่ 10 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
เงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
จำนวน : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิซาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาวิซาการออกแบบ
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.ห. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

สมัครทางเว็บไซต์ : https://m-society.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่โพส 31 ม.ค. 2567
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 30 เมษายน 2567
11 เม.ย. 2567
ได้รับความนิยม