Update ล่าสุดวันนี้ 28 ก.พ. 2567
ปริญญาตรี

 

กรมท่าอากาศยาน (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2567
27 ก.พ. 2567
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2567
27 ก.พ. 2567
สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา
27 ก.พ. 2567
สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2566
26 ก.พ. 2567
ธนาคารออมสินมีความประสงค์คัดเลือกบุคคลในสาขาวิชาเฉพาะเข้าเป็นพนักงานระดับ 4-5สังกัดกลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 22 มีนาคม 2567
25 ก.พ. 2567
การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2567
24 ก.พ. 2567
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญการประเมินราคา ระดับ 10 และ ผู้เชี่ยวชาญระบบงานคุณภาพระดับ 12
24 ก.พ. 2567
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 4 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2567
23 ก.พ. 2567
รับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย. ด่วน
22 ก.พ. 2567
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
21 ก.พ. 2567
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 1 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2567
21 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 - 11 มีนาคม 2567
21 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
21 ก.พ. 2567
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 11 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
20 ก.พ. 2567
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 9 กุมภาพันธ์ 2567 - 11 มีนาคม 2567
20 ก.พ. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
20 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
19 ก.พ. 2567
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 52 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม พ.ศ. 2567
19 ก.พ. 2567