Update ล่าสุดวันนี้ 23 เม.ย. 2567
ปวส.

 

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 68 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2567 ถึง 23 พฤษภาคม 2567
22 เม.ย. 2567
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตําแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก 86 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 เมษายน 2567 - 20 พฤษภาคม 2567
20 เม.ย. 2567
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
19 เม.ย. 2567
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 เมษายน - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
18 เม.ย. 2567
กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่าง 123 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. - 21 พ.ค. 2567
18 เม.ย. 2567
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่าง 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 เมษายน 2567 ถึง 16 พฤษภาคม 2567
17 เม.ย. 2567
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่าง 46 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 เมษายน 2567 ถึง 16 พฤษภาคม 2567
17 เม.ย. 2567
กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 17 - 30 เมษายน 2567
11 เม.ย. 2567
กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 เมษายน 2567 - 8 พฤษภาคม 2567
11 เม.ย. 2567
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 30 เมษายน 2567
11 เม.ย. 2567
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 23 เมษายน พ.ศ.2567
10 เม.ย. 2567
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 เมษายน - 30 เมษายน พ.ศ. 2567
9 เม.ย. 2567
เทศบาลตําบลบ้านบางม่วง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2/2567)
9 เม.ย. 2567
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 30 เมษายน 2567
9 เม.ย. 2567
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 เมษายน 2567 - 3 พฤษภาคม 2567
5 เม.ย. 2567
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครวันที่ 18 เมษายน 2567 - 9 พฤษภาคม 2567
5 เม.ย. 2567
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 26 เมษายน 2567
5 เม.ย. 2567
สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 เมษายน -13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
5 เม.ย. 2567