Update ล่าสุดวันนี้ 28 ก.พ. 2567
ปวท.

 

กรมท่าอากาศยาน (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2567
27 ก.พ. 2567
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 4 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2567
23 ก.พ. 2567
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
20 ก.พ. 2567
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครสอบแข่งขันและคัตเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2
15 ก.พ. 2567
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รับสมัครลูกจ้างสัญญารายปี จำนวน 3 อัตรา
14 ก.พ. 2567
โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2567
14 ก.พ. 2567
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม พ.ศ. 2567
12 ก.พ. 2567
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างตำแหน่งผู้ช่วยพัสดุและตำแหน่งผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ 12 – 18กุมภาพันธ์2567
12 ก.พ. 2567
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 60 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 8 มีนาคม พ.ศ. 2567
11 ก.พ. 2567
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 36 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ 2567 - 12 มีนาคม 2567
9 ก.พ. 2567
สถาบันบําราศนราดูร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2567
8 ก.พ. 2567
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567
7 ก.พ. 2567
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม พ.ศ. 2567
6 ก.พ. 2567
สถาบันบําราศนราดูร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
2 ก.พ. 2567
สสจ.กระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2567
1 ก.พ. 2567
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 1 - 21 กุมภาพันธ์ 2567
1 ก.พ. 2567
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
29 ม.ค. 2567
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 9 ก.พ. 2567
29 ม.ค. 2567