JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 พ.ค. 2565

หน้าแรก


Last Update
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 18 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2565
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 18 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 10 มี.ค. 2565
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างงานเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 มีนาคม 2565
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างงานเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 10 มี.ค. 2565
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 มีนาคม 2565 ถึง 4 เมษายน 2565
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 มีนาคม 2565 ถึง 4 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 10 มี.ค. 2565
กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 10 มี.ค. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 9 มี.ค. 2565
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 9 มี.ค. 2565
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครังแรก 35 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 มีนาคม 2565 ถึง 8 เมษายน 2565
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครังแรก 35 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 มีนาคม 2565 ถึง 8 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 9 มี.ค. 2565
การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 10 - 23 มีนาคม 2565
การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 10 - 23 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 8 มี.ค. 2565
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 8 มี.ค. 2565
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2565
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 8 มี.ค. 2565
กรมยุทธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ
กรมยุทธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ
โพสวันที่ | 8 มี.ค. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 15 มีนาคม 2565 ถึง 4 เมษายน 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 15 มีนาคม 2565 ถึง 4 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 8 มี.ค. 2565
ส.ป.ก.ศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2565
ส.ป.ก.ศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 7 มี.ค. 2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงาน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 22 มีนาคม 2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงาน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 22 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 4 มี.ค. 2565
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 4 มี.ค. 2565
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 3 มี.ค. 2565
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 10 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2565
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 10 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 3 มี.ค. 2565
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 2 มี.ค. 2565
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 47 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 - 11 มีนาคม 2565
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 47 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 - 11 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 2 มี.ค. 2565
กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ สังกัด พธ.ทบ. 92 อัตรา วุฒิ ม.3 - ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 7 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2565
กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ สังกัด พธ.ทบ. 92 อัตรา วุฒิ ม.3 - ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 7 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 2 มี.ค. 2565
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เปิดรับสมัคร 10 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เปิดรับสมัคร 10 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 2 มี.ค. 2565
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน(สวร.) กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน(สวร.) กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 2 มี.ค. 2565
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างงานเหมาบริการ เปิดรับสมัคร ๑ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างงานเหมาบริการ เปิดรับสมัคร ๑ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
โพสวันที่ | 1 มี.ค. 2565
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 7 - 31 มีนาคม 2565
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 7 - 31 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 27 ก.พ. 2565
กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน บรรจุครั้งแรก 86 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2565
กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน บรรจุครั้งแรก 86 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 26 ก.พ. 2565
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครงานบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน โครงการศึกษาสำรวจขั้นรายละเอียดระดับลึกในพื้นที่หินปูนทั่วประเทศ (ระยะที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครงานบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน โครงการศึกษาสำรวจขั้นรายละเอียดระดับลึกในพื้นที่หินปูนทั่วประเทศ (ระยะที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 25 ก.พ. 2565
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปจำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปจำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 25 ก.พ. 2565
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการต่างประเทศปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 มีนาคม - 5 เมษายน 2565
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการต่างประเทศปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 มีนาคม - 5 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 25 ก.พ. 2565
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการต่างประเทศปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 มีนาคม - 5 เมษายน 2565
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการต่างประเทศปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 มีนาคม - 5 เมษายน 2565
โพสวันที่ | 25 ก.พ. 2565
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 7 มีนาคม 2565
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 7 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 24 ก.พ. 2565
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 120 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2565
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 120 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 24 ก.พ. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 15 มีนาคม 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 15 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 24 ก.พ. 2565
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 7 - 11 มีนาคม 2565
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 7 - 11 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 23 ก.พ. 2565
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 161 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 161 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
โพสวันที่ | 23 ก.พ. 2565
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 23 ก.พ. 2565
กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 34 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2565
กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 34 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 23 ก.พ. 2565
กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2565
กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 22 ก.พ. 2565
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2565
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 22 ก.พ. 2565
กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2565 - 4 มีนาคม 2565
กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2565 - 4 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 22 ก.พ. 2565
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 22 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 22 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
โพสวันที่ | 22 ก.พ. 2565


Top 5
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานสังกัดสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีบัญชี 2565 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
ศูนย์อนามัยที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 27 พฤษภาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2565 - 16 มิถุนายน 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง 208 อัตรา เปิดรับสมัคร 12-20 พฤษภาคม 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 208 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565