JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ก.พ. 2563

หน้าแรก


Last Update

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 24 มกราคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 24 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 10 ม.ค. 2563
สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดรับสมัคร 8 - 16 มกราคม พ.ศ. 2563
สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดรับสมัคร 8 - 16 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 10 ม.ค. 2563
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสำรวจ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร - 24 มกราคม 2563
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสำรวจ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร - 24 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 10 ม.ค. 2563
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช รับสมัครเจ้าหน้าที่งานทะเบียน วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 13 - 24 มกราคม 2563
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช รับสมัครเจ้าหน้าที่งานทะเบียน วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 13 - 24 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 10 ม.ค. 2563
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 22 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 22 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 10 ม.ค. 2563
กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 จำนวน 908 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ปวช./ป.ตรี/ป.โท ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563
กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 จำนวน 908 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ปวช./ป.ตรี/ป.โท ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 10 ม.ค. 2563
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)ทำหน้าที่วิทยาการ จำนวน 100 อัตรา วุฒิ ม.6 - ปวช. เปิดรับสมัคร 16 ม.ค. - 5 ก.พ. 63
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)ทำหน้าที่วิทยาการ จำนวน 100 อัตรา วุฒิ ม.6 - ปวช. เปิดรับสมัคร 16 ม.ค. - 5 ก.พ. 63
โพสวันที่ | 9 ม.ค. 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นแบบสัญญาจ้างประจำสำนักจัดการและป้องกันการกระทำทุจริต ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มกราคม 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นแบบสัญญาจ้างประจำสำนักจัดการและป้องกันการกระทำทุจริต ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 9 ม.ค. 2563
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 12 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เปิดรับสมัคร 14 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 12 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เปิดรับสมัคร 14 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 9 ม.ค. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 9 ม.ค. 2563
เรือนจำกลางเชียงใหม่ รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินผลพลอยได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปิดรับสมัคร 10 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2563
เรือนจำกลางเชียงใหม่ รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินผลพลอยได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปิดรับสมัคร 10 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 9 ม.ค. 2563
TRUE รับสมัครงานครั้งใหญ่กว่า 200 อัตรา Call Center ประจำศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 11-12 มกราคม 63
TRUE รับสมัครงานครั้งใหญ่กว่า 200 อัตรา Call Center ประจำศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 11-12 มกราคม 63
โพสวันที่ | 9 ม.ค. 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมาสัตว์น้ำชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 29 มกราคม พ.ศ. 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมาสัตว์น้ำชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 29 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 9 ม.ค. 2563
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 24 มกราคม พ.ศ. 2563
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 24 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 9 ม.ค. 2563
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จ.ชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 24 มกราคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จ.ชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 24 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 9 ม.ค. 2563
การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เปิดรับสมัคร 9 - 22 มกราคม 2563
การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เปิดรับสมัคร 9 - 22 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 9 ม.ค. 2563
สสจ.นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 114 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช.- ปวส.- ป.ตรี เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม 2563
สสจ.นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 114 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช.- ปวส.- ป.ตรี เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 9 ม.ค. 2563
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร 6 - 14 มกราคม 2563
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร 6 - 14 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 8 ม.ค. 2563
กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2563 เปิดรับสมัคร 16 - 29 มกราคม 2563
กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2563 เปิดรับสมัคร 16 - 29 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 8 ม.ค. 2563
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 8 ม.ค. 2563
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี. เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี. เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 8 ม.ค. 2563
(สมัครทางไปรษณีย์)สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างฯ 32 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6- ปวช. -ป.ตรี เปิดรับสมัคร 16 - 23 มกราคม พ.ศ. 2563
(สมัครทางไปรษณีย์)สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างฯ 32 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6- ปวช. -ป.ตรี เปิดรับสมัคร 16 - 23 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 8 ม.ค. 2563
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 10 - 17 มกราคม 2563
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 10 - 17 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 8 ม.ค. 2563
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.- ป.ตรี เปิดรับสมัคร 9 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.- ป.ตรี เปิดรับสมัคร 9 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 8 ม.ค. 2563
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างขั่วคราวรายวันในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ขับรถ เปิดรับสมัครถึง 24 มกราคม 2563
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างขั่วคราวรายวันในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ขับรถ เปิดรับสมัครถึง 24 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 7 ม.ค. 2563
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน (ทำหน้าที่คนขับรถยนต์) ช่วยงานด้านธุรการและงานเวชระเบียน เปิดรับสมัคร 13 - 24 มกราคม 2563
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน (ทำหน้าที่คนขับรถยนต์) ช่วยงานด้านธุรการและงานเวชระเบียน เปิดรับสมัคร 13 - 24 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 7 ม.ค. 2563
ธนาคารธนชาต รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาดเช่า/เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์ (ส่วนกลางและภูมิภาค) เปิดรับสมัครประจำปี 2563
ธนาคารธนชาต รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาดเช่า/เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์ (ส่วนกลางและภูมิภาค) เปิดรับสมัครประจำปี 2563
โพสวันที่ | 7 ม.ค. 2563
กรมพลศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เปิดรับสมัครสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
กรมพลศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เปิดรับสมัครสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 7 ม.ค. 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร 20 - 27 มกราคม พ.ศ. 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร 20 - 27 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 7 ม.ค. 2563
งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักวิชาการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 12 มกราคม 2563
งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักวิชาการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 12 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 7 ม.ค. 2563
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส เปิดรับสมัคร 15 - 22 มกราคม 2563
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส เปิดรับสมัคร 15 - 22 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 7 ม.ค. 2563
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม 2563
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 7 ม.ค. 2563
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563
โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 6 ม.ค. 2563
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 20 มกราคม 2563
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 20 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 6 ม.ค. 2563
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม 2563
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 6 ม.ค. 2563
กรมพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 14 - 20 มกราคม พ.ศ. 2563
กรมพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 14 - 20 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 6 ม.ค. 2563
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 -29 มกราคม พ.ศ. 2563
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 -29 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 6 ม.ค. 2563
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขและนักเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัคร 13 -17 มกราคม พ.ศ. 2563
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขและนักเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัคร 13 -17 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 6 ม.ค. 2563
การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 34 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 30 มกราคม 2563
การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 34 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 30 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 6 ม.ค. 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 20 มกราคม พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 20 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 6 ม.ค. 2563


Top 5

ระยอง,สุรินทร์,เชียงใหม่,ภูเก็ต,ประจวบคีรีขันธ์,ลพบุรี,พิจิตร,นครสวรรค์,สตูล,ชลบุรี,กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ปวส. - ป.ตรี - ป.โท 16 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รับสมัครระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2563
สำนักงานกิจการยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18000 - 19500 บาท ไม่ต้องผ่านภาค ก เปิดรับสมัคร 26 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2563
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 กุมภาพันธ์ ถึง 17 มีนาคม 2563
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3,ราชบุรี,การประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 4 มีนาคม 2563
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
(ส่วนกลางและภูมิภาค | ไม่ต้องผ่านภาค ก) กรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 - ปวช. - ปวส. - ป.ตรี 32 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 11 มีนาคม 2563Top 50 Tags กรมวิชาการเกษตร 1362 กรมทางหลวง 888 นักวิชาการสาธารณสุข 883 ลำปาง มกรุงเทพมหานคร 794 สำนักงาน ธกสจังหวัดขอนแก่น 761 เทศบาลนครขอนแก่น 750 อุบลราชธานี 719 อยุธยา 704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น 671 อุดรธานี 654 เชียงใหม่ 647 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 636 นครศรีธรรมราช 631 ลำปาง 601 สุพรรณบุรี 585 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 556 งานอุดรธานี 543 สพม25 ขอนแก่น 542 พิษณุโลก 536 นครราชสีมา 524 กรุงเทพมหานคร 506 อกคศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 498 บุรีรัมย์ 494 รัฐวิสาหกิจ 462 ร้อยเอ็ด 457 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 451 สุรินทร์ 445 ระยอง 440 ลพบุรี 439 ตรัง 432 กำแพงเพชร 421 กรมสุขภาพจิต 415 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี 404 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 402 ฉะเชิงเทรา 401 กาฬสินธุ์ 400 ปัตตานี 396 ปทุมธานี 392 หนองคาย 391 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 389 นนทบุรี 388 กาญจนบุรี 388 ยะลา 381 นราธิวาส 377 สิงห์บุรี 370 ชัยภูมิ 370 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 368 นครปฐม 367 พริตตี้ พีอาร์ โคโยตี้ พริตตี้สปา ไซด์ไลน์ sl 367 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร 366