JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ก.พ. 2563

หน้าแรก


Last Update

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิ ปวช. -ป.ตรี ป.โท 38 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิ ปวช. -ป.ตรี ป.โท 38 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 21 ม.ค. 2563
กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563
กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 21 ม.ค. 2563
สสจ.ขอนแก่น รับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วย เอดส์ จังหวัดขอนแก่น ปี 2563
สสจ.ขอนแก่น รับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วย เอดส์ จังหวัดขอนแก่น ปี 2563
โพสวันที่ | 21 ม.ค. 2563
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ขนส่ง เปิดรับสมัคร 27 - 31 มกราคม 2563
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ขนส่ง เปิดรับสมัคร 27 - 31 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 21 ม.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 4 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 4 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 21 ม.ค. 2563
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 - 31 มกราคม พ.ศ. 2563
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 - 31 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 21 ม.ค. 2563
สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 3 - 24 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 3 - 24 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 21 ม.ค. 2563
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัคร 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัคร 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 21 ม.ค. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สมัครทางไปรษณีย์) เปิดรับสมัคร 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สมัครทางไปรษณีย์) เปิดรับสมัคร 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 21 ม.ค. 2563
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 - 31 มกราคม 2563
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 - 31 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 20 ม.ค. 2563
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 20 ม.ค. 2563
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 มกราคม 2563
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 20 ม.ค. 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 31 มกราคม พ.ศ. 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 31 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 20 ม.ค. 2563
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) เปิดรับสมัคร 27 - 31 มกราคม พ.ศ. 2563
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) เปิดรับสมัคร 27 - 31 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 20 ม.ค. 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 20 ม.ค. 2563
กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 40 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 มกราคม ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563
กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 40 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 มกราคม ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 17 ม.ค. 2563
รับสมัครงาน ตำแหน่งทนายความ
รับสมัครงาน ตำแหน่งทนายความ
โพสวันที่ | 17 ม.ค. 2563
กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563
กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 16 ม.ค. 2563
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2563
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 15 ม.ค. 2563
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครพนักงาน ฯ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือนแรกบรรจุ 35,500 บาทท เปิดรับสมัคร 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครพนักงาน ฯ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือนแรกบรรจุ 35,500 บาทท เปิดรับสมัคร 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 15 ม.ค. 2563
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 - 31 มกราคม พ.ศ. 2563
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 - 31 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 15 ม.ค. 2563
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 21 - 27 มกราคม พ.ศ. 2563
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 21 - 27 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 15 ม.ค. 2563
กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 - ปวช. - ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 23 - 31 มกราคม พ.ศ. 2563
กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 - ปวช. - ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 23 - 31 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 15 ม.ค. 2563
นักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาฝึกงาน
โพสวันที่ | 15 ม.ค. 2563
สมัครและสัมภาษณ์ทันที
สมัครและสัมภาษณ์ทันที
โพสวันที่ | 15 ม.ค. 2563
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 20 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 20 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 15 ม.ค. 2563
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช.- ปวท.- ปวส.- อนุปริญญา - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวช.- ปวท.- ปวส.- อนุปริญญา - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 14 ม.ค. 2563
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 30 มกราคม 2563
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 30 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 14 ม.ค. 2563
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข. รับสมัคร นักวิชาการศึกษา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 13 - 31 มกราคม พ.ศ.2563
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข. รับสมัคร นักวิชาการศึกษา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 13 - 31 มกราคม พ.ศ.2563
โพสวันที่ | 14 ม.ค. 2563
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 14 ม.ค. 2563
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคคลากรฯ วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา - ปริญญาตรี -ปริญญาโท - ปริญญเอก รับสมัคร - 17 มกราคม 2563
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคคลากรฯ วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา - ปริญญาตรี -ปริญญาโท - ปริญญเอก รับสมัคร - 17 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 14 ม.ค. 2563
กรมอนามัย (นครสวรรค์,อุดรธานี,เชียงใหม่,สระบุรี,ชลบุรี,ราชบุรี) รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 20 - 24 มกราคม พ.ศ. 2563
กรมอนามัย (นครสวรรค์,อุดรธานี,เชียงใหม่,สระบุรี,ชลบุรี,ราชบุรี) รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 20 - 24 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 14 ม.ค. 2563
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 13 - 20 มกราคม พ.ศ. 2563
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 13 - 20 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 14 ม.ค. 2563
วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส.-ป.ตรี 958 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบเข้ารับราชการ 22 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2563
วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส.-ป.ตรี 958 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบเข้ารับราชการ 22 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2563
โพสวันที่ | 14 ม.ค. 2563
ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 24 ม.ค. 63
ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 24 ม.ค. 63
โพสวันที่ | 14 ม.ค. 2563
รับสมัคร ตำแหน่งทนายความ 1 อัตรา
รับสมัคร ตำแหน่งทนายความ 1 อัตรา
โพสวันที่ | 13 ม.ค. 2563
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 28 มกราคม พ.ศ. 2563
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 28 มกราคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 13 ม.ค. 2563
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 21 มกราคม 2563
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 21 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 12 ม.ค. 2563
สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 24 มกราคม 2563
สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 24 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 12 ม.ค. 2563
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น ชัยภูมิ อุดรธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 23 มกราคม 2563
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น ชัยภูมิ อุดรธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 23 มกราคม 2563
โพสวันที่ | 12 ม.ค. 2563


Top 5

ระยอง,สุรินทร์,เชียงใหม่,ภูเก็ต,ประจวบคีรีขันธ์,ลพบุรี,พิจิตร,นครสวรรค์,สตูล,ชลบุรี,กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ปวส. - ป.ตรี - ป.โท 16 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รับสมัครระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2563
สำนักงานกิจการยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18000 - 19500 บาท ไม่ต้องผ่านภาค ก เปิดรับสมัคร 26 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2563
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 กุมภาพันธ์ ถึง 17 มีนาคม 2563
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
(ส่วนกลางและภูมิภาค | ไม่ต้องผ่านภาค ก) กรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 - ปวช. - ปวส. - ป.ตรี 32 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 11 มีนาคม 2563
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3,ราชบุรี,การประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 4 มีนาคม 2563Top 50 Tags กรมวิชาการเกษตร 1434 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 1093 กรมทางหลวงชนบท 978 กรมทางหลวง 913 นักวิชาการสาธารณสุข 911 กรมส่งเสริมการเกษตร 877 ลำปาง มกรุงเทพมหานคร 838 สำนักงาน ธกสจังหวัดขอนแก่น 795 ขอนแก่น 790 ขอนแก่น 784 เทศบาลนครขอนแก่น 778 พระนครศรีอยุธยา 773 อุบลราชธานี 747 ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น 745 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 742 อยุธยา 738 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 737 สสจพระนครศรีอยุธยา 725 สุราษฎร์ธานี 716 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น 708 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น 699 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 686 อุดรธานี 682 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 682 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น 680 เชียงใหม่ 670 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด 669 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 668 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 667 นครศรีธรรมราช 663 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 656 เกษตร 652 สงขลา 650 แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 644 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 638 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 635 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 633 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 626 ลำปาง 625 งานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 606 สุพรรณบุรี 604 งานอุบลราชธานี 601 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 596 สสจนครศรีธรรมราช 595 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 587 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 584 สพม25 ขอนแก่น 576 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี 575 สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก 574 งานอุดรธานี 573