JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 1 ก.ค. 2565

หน้าแรก

Most Views

 

โพสวันที่ | 23 มิ.ย. 2565

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 85 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2565 - 4 กรกฎาคม 2565
โพสวันที่ | 25 มิ.ย. 2565

กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการบรรจุครั้งแรก 300 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 กรกฎาคม 2565 - 5 สิงหาคม 2565
โพสวันที่ | 23 มิ.ย. 2565

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (หลายจังหวัด) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม 2565
โพสวันที่ | 22 มิ.ย. 2565

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร และพนักงานบริการ รับสมัคร 30 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2565

 

 

Most recent

 

 

 

Last week

 

โพสวันที่ | 24 มิ.ย. 2565

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวช. เปิดรับสมัคร 11 - 22 กรกฎาคม 2565
โพสวันที่ | 24 มิ.ย. 2565

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 4 - 8 กรกฎาคม 2565
โพสวันที่ | 24 มิ.ย. 2565

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน 2565 - 1 กรกฎาคม 2565
โพสวันที่ | 24 มิ.ย. 2565

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 วุฒิ ปวช. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 - 20 กรกฎาคม 2565

 

โพสวันที่ | 28 มิ.ย. 2565

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 46 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวท. - ปวส. - ป. ตรี เปิดรับสมัคร 11 - 25 กรกฎาคม 2565
โพสวันที่ | 28 มิ.ย. 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า และบุคคลภายนอก 102 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 28 มิถุนายน 2565 - 1 กรกฎาคม 2565
โพสวันที่ | 28 มิ.ย. 2565

กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติ บรรจุครั้งแรก 98 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 - 27 กรกฎาคม 2565
โพสวันที่ | 28 มิ.ย. 2565

กรมพลศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
โพสวันที่ | 28 มิ.ย. 2565

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา วุฒิ ปวส.- ป.ตรี เปิดรับสมัคร 6 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 25 มิ.ย. 2565

กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการบรรจุครั้งแรก 300 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 กรกฎาคม 2565 - 5 สิงหาคม 2565
โพสวันที่ | 24 มิ.ย. 2565

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวช. เปิดรับสมัคร 11 - 22 กรกฎาคม 2565
โพสวันที่ | 24 มิ.ย. 2565

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 4 - 8 กรกฎาคม 2565
โพสวันที่ | 24 มิ.ย. 2565

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน 2565 - 1 กรกฎาคม 2565
โพสวันที่ | 24 มิ.ย. 2565

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 วุฒิ ปวช. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 - 20 กรกฎาคม 2565
โพสวันที่ | 23 มิ.ย. 2565

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม 23 อัตรา เงินเดือน 20,000 - 70,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 12 กรกฎาคม 2565
โพสวันที่ | 23 มิ.ย. 2565

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของหน่วยงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย ตำแหน่ง นักบริหารโครงการ
โพสวันที่ | 23 มิ.ย. 2565

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 4 - 8 กรกฎาคม 2565
โพสวันที่ | 23 มิ.ย. 2565

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (หลายจังหวัด) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม 2565
โพสวันที่ | 23 มิ.ย. 2565

กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 21 - 27 มิถุนายน 2565
โพสวันที่ | 23 มิ.ย. 2565

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 85 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2565 - 4 กรกฎาคม 2565
โพสวันที่ | 22 มิ.ย. 2565

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 4 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 22 มิ.ย. 2565

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายเเดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 100 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน 2565 – 11 กรกฎาคม 2565
โพสวันที่ | 22 มิ.ย. 2565

กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. เปิดรับสมัคร 18 - 22 ก.ค. 2565
โพสวันที่ | 22 มิ.ย. 2565

สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน 2565 - 5 กรกฎาคม 2565