JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 1 มี.ค. 2564

หน้าแรก


Last Update
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 1 มี.ค. 2564
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
โพสวันที่ | 1 มี.ค. 2564
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 1 มี.ค. 2564
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 8 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 8 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 25 ก.พ. 2564
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัคร นักวิชาการพัฒนาระบบ 1 ตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัคร นักวิชาการพัฒนาระบบ 1 ตำแหน่ง
โพสวันที่ | 24 ก.พ. 2564
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหาร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มีนาคม พ.ศ. 2564
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหาร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มีนาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 24 ก.พ. 2564
กรมการขนส่งทางบก(ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
กรมการขนส่งทางบก(ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 24 ก.พ. 2564
สํานักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 17 มีนาคม 2564
สํานักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 17 มีนาคม 2564
โพสวันที่ | 22 ก.พ. 2564
TMB | Thanachart รับสมัคร นายหน้าอิสระ Direct Sales Agent (DSA) Freelance จำนวนมาก!!
TMB | Thanachart รับสมัคร นายหน้าอิสระ Direct Sales Agent (DSA) Freelance จำนวนมาก!!
โพสวันที่ | 22 ก.พ. 2564
TMB | Thanachart รับสมัครพนักงานประจำสาขา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกิจการเงิน Personal Banking Advisor
TMB | Thanachart รับสมัครพนักงานประจำสาขา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกิจการเงิน Personal Banking Advisor
โพสวันที่ | 22 ก.พ. 2564
TMB | Thanachart รับสมัครพนักงานประจำสาขา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจสาขา Branch Banking Advisor
TMB | Thanachart รับสมัครพนักงานประจำสาขา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจสาขา Branch Banking Advisor
โพสวันที่ | 22 ก.พ. 2564
TMB | Thanachart รับสมัครพนักงานประจำสาขา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Customer Service Officer
TMB | Thanachart รับสมัครพนักงานประจำสาขา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Customer Service Officer
โพสวันที่ | 22 ก.พ. 2564
TMB | Thanachart รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ Call Center หลายอัตรา สัญญาจ้าง
TMB | Thanachart รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ Call Center หลายอัตรา สัญญาจ้าง
โพสวันที่ | 22 ก.พ. 2564
ธนชาตโบรกเกอร์ รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Telesales (ประกันภัย) สัญญาจ้าง
ธนชาตโบรกเกอร์ รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Telesales (ประกันภัย) สัญญาจ้าง
โพสวันที่ | 22 ก.พ. 2564
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 63 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 30 มีนาคม 2564
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 63 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 30 มีนาคม 2564
โพสวันที่ | 22 ก.พ. 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2564
โพสวันที่ | 22 ก.พ. 2564
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 22 ก.พ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 22 ก.พ. 2564
สํานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2564
สํานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2564
โพสวันที่ | 21 ก.พ. 2564
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 5 มีนาคม 2564
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 5 มีนาคม 2564
โพสวันที่ | 19 ก.พ. 2564
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 8 มีนาคม 2564
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 8 มีนาคม 2564
โพสวันที่ | 19 ก.พ. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 19 ก.พ. 2564
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 5 มีนาคม 2564
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 5 มีนาคม 2564
โพสวันที่ | 19 ก.พ. 2564
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 99 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 99 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 19 ก.พ. 2564
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง
โพสวันที่ | 18 ก.พ. 2564
การไฟฟ้านครหลวง MEA รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานฯ เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 22 คุณวุฒิ รวม 141 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2564
การไฟฟ้านครหลวง MEA รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานฯ เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 22 คุณวุฒิ รวม 141 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2564
โพสวันที่ | 18 ก.พ. 2564
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รับสมัครบุคคล เข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน 8 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 23 กุมภาพันธ์ 2564
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รับสมัครบุคคล เข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน 8 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 23 กุมภาพันธ์ 2564
โพสวันที่ | 18 ก.พ. 2564
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงนาราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 เปิดรับสมัคร 1 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงนาราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 เปิดรับสมัคร 1 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 18 ก.พ. 2564
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 18 ก.พ. 2564
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา
โพสวันที่ | 18 ก.พ. 2564
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 18 ก.พ. 2564
[ งานรัฐวิสาหกิจ ] โรงงานไพ่ รับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2564
[ งานรัฐวิสาหกิจ ] โรงงานไพ่ รับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2564
โพสวันที่ | 17 ก.พ. 2564
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 16 ก.พ. 2564
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 16 ก.พ. 2564
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 16 ก.พ. 2564
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 15 ก.พ. 2564
การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 16 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 16 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 15 ก.พ. 2564
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
โพสวันที่ | 15 ก.พ. 2564
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) ประจำศูนย์บริการลูกค้าไปรษณีย์ 1545 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 26 กุมภาพันธ์2564
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) ประจำศูนย์บริการลูกค้าไปรษณีย์ 1545 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 26 กุมภาพันธ์2564
โพสวันที่ | 15 ก.พ. 2564
รับสมัคร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา
รับสมัคร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา
โพสวันที่ | 12 ก.พ. 2564

Top 5
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 63 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 30 มีนาคม 2564
สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 17 มีนาคม 2564
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก(ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
สํานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
สํานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2564
กรมหม่อนไหม
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2564



Top 50 Tags
นักวิชาการสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี กรมที่ดินเปิดสอบ เคมี ตำรวจ บุรีรัมย์ งานสงขลา กรมพัฒนาที่ดิน สพฐ บัญชีเงินเดือนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา คนพิการ ขอนแก่น งานราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานสาธารณสุข สตูล งานธนาคาร เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สุรินทร์ กาญจนบุรี ยะลา พิษณุโลก งานมหาสารคาม นครศรีธรรมราช oreign job กรมการแพทย์ อุดร เพชรบูรณ์ งานระดมทุน นักโภชนาการ นายสัตวแพทย์ กรมวิชาการเกษตร เกษตร โบนัสปี 2558 นิติกร ชัยนาท อุตรดิตถ์ ปทุมธานี กรมสุขภาพจิต เพชรบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา ภาษาอังกฤษ พระนครศรีอยุธยา อยุธยา ข้าราชการครู อุดรธานี ปราจีนบุรี ระนอง