JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 ม.ค. 2565

หน้าแรก


Last Update
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 20 - 31 มกราคม 2565ในวันและเวลาราชการ
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 20 - 31 มกราคม 2565ในวันและเวลาราชการ
โพสวันที่ | 23 ม.ค. 2565
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 21 ม.ค. 2565
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 21 ม.ค. 2565
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 28 มกราคม พ.ศ. 2565
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 28 มกราคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 21 ม.ค. 2565
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 20 ม.ค. 2565
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัคร 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัคร 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 20 ม.ค. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 28 มกราคม พ.ศ. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 28 มกราคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 19 ม.ค. 2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำสำนักจัดการและป้องกันการกระทำทุจริต ประจำปีบัญชี 2564
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำสำนักจัดการและป้องกันการกระทำทุจริต ประจำปีบัญชี 2564
โพสวันที่ | 19 ม.ค. 2565
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  28 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 28 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 19 ม.ค. 2565
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 28 มกราคม พ.ศ. 2565
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 28 มกราคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 19 ม.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2565
โพสวันที่ | 19 ม.ค. 2565
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร  24 - 28 มกราคม พ.ศ. 2565
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 28 มกราคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 19 ม.ค. 2565
กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิ ปวส. 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 - 28 มกราคม พ.ศ. 2565
กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิ ปวส. 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 - 28 มกราคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 17 ม.ค. 2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานโครงการ Digital Banking (สคท.) เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 28 มกราคม 2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานโครงการ Digital Banking (สคท.) เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 28 มกราคม 2565
โพสวันที่ | 17 ม.ค. 2565
กรมพลศึกษา   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร  25 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
กรมพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 17 ม.ค. 2565
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 28 มกราคม 2565
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 28 มกราคม 2565
โพสวันที่ | 15 ม.ค. 2565
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 - 16 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 - 16 กุมภาพันธ์ 2565
โพสวันที่ | 15 ม.ค. 2565
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับสำนักงาน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับสำนักงาน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
โพสวันที่ | 14 ม.ค. 2565
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 8 อัตรา
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 8 อัตรา
โพสวันที่ | 13 ม.ค. 2565
กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา)
กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา)
โพสวันที่ | 13 ม.ค. 2565
สำนักงานประจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 25 มกราคม พ.ศ. 2565
สำนักงานประจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 25 มกราคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 12 ม.ค. 2565
สสจ.ชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็น พกส.ทั่วไป 21 ตำแหน่ง 60 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 - 14 มกราคม 2565
สสจ.ชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็น พกส.ทั่วไป 21 ตำแหน่ง 60 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 - 14 มกราคม 2565
โพสวันที่ | 12 ม.ค. 2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2565
โพสวันที่ | 12 ม.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 25 มกราคม 2565
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 25 มกราคม 2565
โพสวันที่ | 12 ม.ค. 2565
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปมีตําแหน่งว่าง 11 ตําแหน่ง 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 19 มกราคม พ.ศ. 2565
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปมีตําแหน่งว่าง 11 ตําแหน่ง 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 19 มกราคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 11 ม.ค. 2565
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 18 - 24 มกราคม พ.ศ. 2565
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 18 - 24 มกราคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 10 ม.ค. 2565
กองยา อย. รับสมัครผู้ช่วยผู้ตรวจประเมิน GDP อัตราจํานวน 7 คน
กองยา อย. รับสมัครผู้ช่วยผู้ตรวจประเมิน GDP อัตราจํานวน 7 คน
โพสวันที่ | 10 ม.ค. 2565
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างงานเหมาบริการ 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 - 25 มกราคม 2565
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างงานเหมาบริการ 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 - 25 มกราคม 2565
โพสวันที่ | 10 ม.ค. 2565
กรมเจ้าท่า รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครวันที่ 10 - 27 มกราคม พ.ศ. 2565
กรมเจ้าท่า รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครวันที่ 10 - 27 มกราคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 10 ม.ค. 2565
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปิดรับสมัคร 17 - 21 มกราคม พ.ศ. 2565
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปิดรับสมัคร 17 - 21 มกราคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 10 ม.ค. 2565
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 24 อัตรา วุฒิ ม.6 - ปวช.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 14 - 24 มกราคม 2565
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 24 อัตรา วุฒิ ม.6 - ปวช.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 14 - 24 มกราคม 2565
โพสวันที่ | 9 ม.ค. 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน. 67. อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 - 13 มกราคม 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน. 67. อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 - 13 มกราคม 2565
โพสวันที่ | 7 ม.ค. 2565
รับสมัครพนักงานจ้างเหมา
รับสมัครพนักงานจ้างเหมา
โพสวันที่ | 7 ม.ค. 2565
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 5 ม.ค. 2565
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานตาม โครงการ Migrant Health ตำแหน่ง นักบริหารโครงการ ถึงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานตาม โครงการ Migrant Health ตำแหน่ง นักบริหารโครงการ ถึงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 5 ม.ค. 2565
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 60 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 มกราคม 2565 - 4 กุมภาพันธ์ 2565
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 60 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 มกราคม 2565 - 4 กุมภาพันธ์ 2565
โพสวันที่ | 5 ม.ค. 2565
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 26  มกราคม พ.ศ. 2565
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 26 มกราคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 5 ม.ค. 2565
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 19 มกราคม พ.ศ. 2565
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 19 มกราคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 5 ม.ค. 2565
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร  13 - 19 มกราคม พ.ศ. 2565
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 19 มกราคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 4 ม.ค. 2565
กระทรวงอุตสาหกรรม   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 11 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565
กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 11 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565
โพสวันที่ | 4 ม.ค. 2565

Top 5
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 28 มกราคม 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 28 มกราคม พ.ศ. 2565
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 - 16 กุมภาพันธ์ 2565