งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558

แนวข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ ( 4794 Views)

โพสโดย : admin วันที่ : เสาร์ 16 พฤศจิกายน 2556  09:18 น. IP: 49.230.126.228


แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ
1. ค าว่า “กฎ” ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ.2539 มิได้ หมายความรวมถึงข้อใด
ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ง. เทศบัญญัติ
จ. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร


ตอบ “ข้อ ก. พระราชบัญญัติ ”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ

2. ต าแหน่งใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ข้าราชการการเมือง
ก. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ข. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ค. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายปกครอง ค. โฆษกรัฐบาล
ง. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง


ตอบ “ข้อ ก. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
มาตรา 14 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และ
ราชการในพระองค์ มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี และให้มีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เป็น ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
ให้ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญ
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ
3. หากท่านได้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลห่างไกล แต่ทาง อบต.ห่างไกลไม่ได้ตั้งเงินเดือนไว้ส าหรับต าแหน่งท่าน
อำนาจการโอนงบประมาณในหมวดดังกล่าวเป็นอำนาจของใคร
ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ข. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ค. นายอำเภอ
ง. คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จ. ผู้ว่าราชการจังหวัด


ตอบ “ข้อ ข. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล”
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบข้อ 30,ข้อ 15,ข้อ 14
**คณะผู้บริหารท้องถิ่น : หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล***
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ

4. หากท่านเป็นพนักงานเทศบาลตำบลไกลโพ้น ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จะโอน (ย้าย) ไปด ารง
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.รุ่งเรือง ท่านจะมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2555 หรือไม่ ข้อใดกล่าว
ถูกต้อง
ก. ไม่มีสิทธิเบิก ข. มีสิทธิเบิกจากเทศบาลตำบลไกลโพ้น
ค. มีสิทธิเบิกจากอบต.รุ่งเรือง
ง. มีสิทธิเบิกได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างเทศบาลตำบลไกลโพ้นกับอบต.รุ่งเรือง
จ. มีสิทธิเบิกได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับนายกเทศมนตรีตำบลไกลโพ้นหรือนายกอบต.รุ่งเรือง


ตอบ “ข้อ ค. มีสิทธิเบิกจากอบต.รุ่งเรือง”
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2555
ข้อ 41 ค่าใช้จ่ายในการดินทางไปราชการ ในกรณีไปประจ าส านักงานซึ่งต่างสังกัดให้ เบิกจากสังกัดใหม่ ซึ่ง
ไปประจ า
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ


5. หน่วยงานต่อไปนี้ ไม่ได้ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ก. กรมที่ดิน ข. กรมราชทัณฑ์
ค. กรมการปกครอง ง. กรมการพัฒนาชุมชน
จ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
******************
ตอบ “ข้อ ข. กรมราชทัณฑ์ ”
อธิบายตาม กระทรวงมหาดไทยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 8 กรม และมีหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแล 5 รัฐวิสาหกิจ
ดังนี้ 1. ส านักงานรัฐมนตรี 2. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 3. กรมการปกครอง 4. กรมการพัฒนาชุมชน
5. กรมที่ดิน 6. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7. กรมโยธาธิ การและผังเมือง 8. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ
1. การไฟฟ้านครหลวง 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3. การประปานครหลวง 4. การประปาส่วนภูมิภาค
5. องค์การตลาด ที่มา http://www.moi.go.th
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ


6. ส่วนราชการต่อไปนี้ ไม่มี ฐานะเป็นนิติบุคคล
ก. กรม ข. จังหวัด
ค. อำเภอ ง. เทศบาล จ. องค์การบริหารส่วนตำบล
**********************************
ตอบ “ข้อ ค. อำเภอ”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
มาตรา 61 ในจังหวัดหนึ่งให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว่าอำเภอ
การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
***มาตรา 52 ให้รวมท้องที่หลายๆ อำเภอตั้งขึ้นเป็นจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล
การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ
*กรม มีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม มาตรา 7
*** ข้ออื่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพ.ร.บ.จัดตั้งของแต่แห่ง **
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ


7. ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นสังกัดหน่วยงานใด
ก. กรมการปกครอง
ข. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
จ. ส านักนายกรัฐมนตรี
**********************************
ตอบ “ข้อ ค. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 36 ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นขึ้นใน
ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ฯ
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ


8. นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนปัจจุบัน ล าดับที่เท่าใด
ก. ล าดับที่ 10
ข. ล าดับที่ 11
ค. ล าดับที่ 12
ง. ล าดับที่ 14
จ. ล าดับที่ 16
**********************************
ตอบ “ข้อ ค. ล าดับที่ 12”
อธิบายตาม นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คนที่ 12
ตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2556 - ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556)
ที่มา http://www.dla.go.th
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ


9. ใครด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนปัจจุบัน
ก. นายรองพล เจริญพันธุ์
ข. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ค. นายวิษณุ เครืองาม
ง. นายอำพน กิตติอำพน
จ. นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ
**********************************
ตอบ “ข้อ ง. นายอำพน กิตติอำพน”
อธิบายตาม นายอำพน กิตติอำพน ด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนที่ 21
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556) ที่มา http://www.cabinet.thaigov.go.th/aa_main31.htm
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ***ระวังออกย้อนศรอีกครับ** ว่าเป็นข้าราชการประเภทใด**
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
มาตรา 14
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ


10. คณะรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นคณะที่เท่าใด ของประเทศไทย
ก. คณะที่ 58
ข. คณะที่ 59
ค. คณะที่ 60
ง. คณะที่ 61
จ. คณะที่ 62
**********************************
ตอบ “ข้อ ค. คณะที่ 60”
อธิบายตาม คณะรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คณะที่ 60 (5) เปลี่ยนมาแล้วจ านวน 5 ครั้ง
เริ่ม 30 มิถุนายน 2556 - ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556)
ที่มา http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main01.htm
อนาคตก่อนสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ติดตามข่าวสารด้วย (1 คะแนนก็มีค่า ส าหรับผู้เตรียมตัวสอบ)
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ


11. บุคคลใดต่อไปนี้ ไม่เคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
ก. นายประชา มาลีนนท์ ข. นายเสริมศักดิ์ พงษ์ พานิช
ค. นายวันมู หะมัดนอร์ มะทา ง. นายจาตุรนต์ ฉายแสง
จ. นายประมวล รุจนเสรี
**********************************
ตอบ “นายจาตุรนต์ ฉายแสง”
อธิบาย นายจาตุรนต์ ฉายแสง เคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (30 มิถุนายน 2556 - ปัจจุบัน) (ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2556)
***ซึ่งยังไม่เคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย***
1 นายประชา มาลีนนท์ เคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปี 2545
2. นายเสริมศักดิ์ พงษ์ พานิช เคยด ารงต าแหน่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปี 2548 ปัจจุบันเป็น
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
3. นายวันมู หะมัดนอร์ มะทา เคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (3 ต.ค.2545 - 10 มี .ค. 2547)
4. นายประมวล รุจนเสรี เคยด ารงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (3 ตุลาคม 2545- 30 มิถุนายน 2547)
**ข้อสอบออกเชิงประวัติศาสตร์ **โดย ม.รามค าแหง**
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ


12. ใครด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการกลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนปัจจุบัน
ก. นายชาญชนะ เอี่ยมแสง ข. นายโชคชัย เดชอมรธัญ
ค. นายสมศักดิ์ ปะริ สุทโธ เหมทานนท์ ง. นายวี ระวัฒน์ ชื่นวาริน
จ. นายวสันต์ วรรณวโรทร
**********************************
ตอบ “นายโชคชัย เดชอมรธัญ”
อธิบาย นายโชคชัย เดชอมรธัญ ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน
ตามค าสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 489/2556 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0802.4/ว2119 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556
**ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556 **
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ


13. ใครด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคนปัจจุบัน
ก. นายชาญชนะ เอี่ยมแสง ข. นายโชคชัย เดชอมรธัญ
ค. นายสมศักดิ์ ปะริ สุทโธ เหมทานนท์ ง. นายวี ระวัฒน์ ชื่นวาริน
จ. นายวสันต์ วรรณวโรทร
**********************************
ตอบ “นายโชคชัย เดชอมรธัญ”
อธิบาย นายโชคชัย เดชอมรธัญ ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน
ตามค าสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 489/2556 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0802.4/ว2119 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556
**ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556 **
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ


14. ใครด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลคนปัจจุบัน
ก. นายชาญชนะ เอี่ยมแสง ข. นายโชคชัย เดชอมรธัญ
ค. นายสมศักดิ์ ปะริ สุทโธ เหมทานนท์ ง. นายวี ระวัฒน์ ชื่นวาริน
จ. นายวสันต์ วรรณวโรทร
**********************************
ตอบ “นายโชคชัย เดชอมรธัญ”
อธิบาย นายโชคชัย เดชอมรธัญ ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน
ตามค าสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 489/2556 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0802.4/ว2119 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556
**ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556 **
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ


15. มือที่สาม ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. มือที่งอกออกมาผิดปกติของร่างกายมนุษย์
ข. ส านวนกล่าวเรื่องชู้สาว
ค. ส านวนกล่าวเกี่ยวกับการเมือง
ง. มือที่มองไม่เห็น
จ. บุคคลซึ่งมิใช่คู่กรณี แต่สอดเข้ามาเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือชีวิตของผู้อื่น
**********************************
ตอบ “ข้อ จ. บุคคลซึ่งมิใช่คู่กรณี แต่สอดเข้ามาเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือชีวิตของผู้อื่น ”
อธิบาย บุคคลฝ่ายที่ 3 ซึ่งมิใช่คู่กรณี แต่สอดเข้ามาเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือชีวิตของผู้อื่น มักจะเข้ามายุแหย่ให้เกิดความ
แตกแยกหรือบ่อนท าลาย
**ที่มา http://dictionary.sanook.com**
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ


16. องค์กรใดเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน
การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ส าหรับพนักงานส่วนตำบล
ก. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น
ข. คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
ค. คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
ง. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
จ. คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ
**********************************
ตอบ “ข้อ ค. คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ”
อธิบาย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 25 ประกอบ มาตรา 13
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ


17. ใครด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คนปัจจุบัน
ก. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ข. นายวิษณุ เครืองาม
ค. ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ง. นายทศพร ศิ ริสัมพันธ์
จ. นายจรัส สุวรรณมาลา
**********************************
ตอบ “ข้อ ค. ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ”
อธิบาย ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่มอดีตปลัดกระทรวงการคลัง มาด ารงต าแหน่งแทนนายทศพร ศิ ริสัมพันธ์ ซึ่งไปด ารงต าแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
**ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556*อย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยน่ะครับ** (1 คะแนนก็มีค่า)
(ค าถามอาจจะถามว่า ดร. ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เคยด ารงอะไรก่อนมาด ารงต าแหน่ง เลขาธิการก.พ.ร.)
ที่มา http://www.opdc.go.th
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ


18. ใครไม่เคยด ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
ก. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ข. นายถวิล เปลี่ยนศรี
ค. นาวาอากาศตรีประสงค์ สุ่นศิริ ง. พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน
จ. พลโทภราดร พัฒนถาบุตร
**********************************
ตอบ “ข้อ ง. พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน”
อธิบาย พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน เคยด ารงหัวหน้าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ / หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย (ค.ป.ค.) ไม่เคยด ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี (เคยด ารงต าแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2544-2555)
2. นายถวิล เปลี่ยนศรี (เคยด ารงต าแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2552-2554)
3. นาวาอากาศตรีประสงค์ สุ่นศิริ (เคยด ารงต าแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2523-2529)
4. พลโทภราดร พัฒนถาบุตร (ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน)
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ


19. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ก. ก าหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
ข. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น
ค. ประสานงาน ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
จ. จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น
**********************************
ตอบ “ข้อ ก. ก าหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ”
อธิบาย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ตาม มาตรา 33 (อย่าสับสน)
**ข้ออื่นเป็นอำนาจของส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 36*
ข้อสอบข้อนี้ออกได้ยากมาก (ถ้าอ่านไม่สังเกตดีๆ 1 คะแนนก็มีความหมาย)
**นี่แหละแนวข้อสอบของ ม.รามค าแหง
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ

20. ใครเป็นผู้มีอำนาจบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วน
ตำบล
ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ข. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ค. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด
จ. ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
**********************************
ตอบ “ค. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ”
อธิบาย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 25 ประกอบ มาตรา 15
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ


21. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคดีปกครองที่ฟ้องศาลปกครองได้
ก. การยื่นฟ้องขอเพิกถอนพระราชบัญญัติที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
ข. คดีที่ญาติจ าเลยฟ้องร้องโดยกล่าวหาว่าศาลยุติธรรมตัดสินคดีอย่างไม่เป็นธรรม
ค. คดีที่ญาติคนไข้ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการที่นายแพทย์โรงพยาบาลของรัฐผ่าตัดคนไข้ผิดพลาดท า
ให้คนไข้พิการ
ง. คดีพิพาทที่ชาวบ้านฟ้ององค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง เนื่องจากจ้างเอกชนสร้างถนนเป็นทางเดินเท้า
ท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน
จ. คดีที่ทหารชั้นประทวนฟ้องผู้บังคับบัญชาว่าลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรม
**********************************
ตอบ “ค. คดีพิพาทที่ชาวบ้านฟ้ององค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง เนื่องจากจ้างเอกชนสร้างถนนเป็นทางเดินเท้า
ท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน ”
อธิบาย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 9
*อย่าลืมไปอ่านให้รู้ บ้างน่ะครับ บางทีในประกาศสอบไม่ได้ระบุ แต่เป็นความรู้ทั่วไป ที่บุคคลทั่วไปควรรู้
ก็เอามาออกข้อสอบครับ* * (1 คะแนนอาจเปลี่ยนชีวิตคนที่ก าลังเดินทางสอบ)*
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ


22. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
ก. มีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง
ข. มีกรรมการมาจากผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล จ านวน 6 คน
ค. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือกมาจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล
ง. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี
จ. มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ
**********************************
ตอบ “จ. มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ”
อธิบาย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 25 **คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล* รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธาน **ส่วนโครงสร้างโดยต าแหน่ง และคัดเลือกจากหน่วยงาน ต้องไปดูโน้ตเองให้
แม่น (1 คะแนนส าหรับการสอบแต่ละครั้ง มีความหมายมาก)
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ


23. คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลมีผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการ ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้แทนพนักงานส่วนตำบลในอัตราส่วนเรียงตามล าดับ ดังนี้
ก. 2 : 2 : 2 ข. 3 : 3 : 3
ค. 2 : 3 : 4 ง. 3 : 3 : 2
จ. 4 : 4 : 4
**********************************
ตอบ “ข. 3 : 3 : 3”
อธิบาย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 25
(3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลจ านวนเก้าคนดังนี้
(ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจ านวนสามคน
(ข) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง
จ านวนสามคน
(ค) ผู้แทนพนักงานส่วนตำบลซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจ านวนสามคน
**ต าแหน่งอื่นๆ อย่าลืมไปดู ทั้งคณะกี่คน ข้อสอบก็เคยออกมาแล้ว (เตรียมให้พร้อมในการสอบ 1 คะแนนอาจเปลี่ยนชีวิต)
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ


24. ข้อใด มิใช่ ค าสั่งทางปกครองตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
ก. การอนุมัติใบปริญญาบัตร ข. การอนุมัติให้ไปราชการ
ค. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ง. การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
จ. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
**********************************
ตอบ “ค. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย”
อธิบาย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
มาตรา 5 “ค าสั่งทางปกครอง” หมายความว่า
(1) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน
สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การ
อนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ
(2) การอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง
**ต้องไปดูกฎกระทรวงเพิ่มเติมด้วยน่ะ ค าสั่งทางปกครอง เพราะบางครั้งตัวพ.ร.บ.ไม่ระบุไว้ เช่น สัญญาณไฟแดง สัญลักษณ์จราจร หรือท่าทาง
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เหล่านี้ จะปรากฏอยู่ในกฎกระทรวง ( * 1 คะแนน ก็มีความหมายส าหรับการสอบ)
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ


25. นายเฉลิมรับราชการเป็นพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ขับรถยนต์ไปติดต่อราชการที่
จังหวัด ระหว่างทางที่ขับรถยนต์นายเฉลิมได้ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างดี บังเอิญมีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์อย่างกระชั้นชิด เป็นเหตุ ให้ รถยนต์เสีย
หลักไปชนเสาไฟฟ้าเสียหาย กรณีเช่นนี้นายเฉลิม จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ของทางราชการหรือไม่
ก. รับผิดชอบ เพราะกระท าโดยประมาทเลินเล่อ
ข. รับผิดชอบ เพราะของหลวงตกน ้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ เมื่อเสียหายก็ต้องรับผิดชอบทุกกรณี
ค. รับผิดชอบ เพราะกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ง. ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะไม่ได้จงใจให้เกิดความเสียหาย
จ. ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างดีแล้ว ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้เกิดความเสียหาย
**********************************
ตอบ “จ.ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างดีแล้ว ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้เกิดความเสียหาย ”
อธิบาย พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
มาตรา 5 และมาตรา 6 ประกอบกับหมายเหตุ เหตุผลของพ.ร.บ.ฉบับนี้ประกอบ ดังนั้น จึงสมควรก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทาง
ละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระท าเพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
เท่านั้น และให้แบ่งแยกความรับผิดของแต่ละคนมิให้น าหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของรัฐ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ


26. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อใด ไม่ใช่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. คณะเทศมนตรี ค. นายกเทศมนตรี
ง. คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
**********************************
ตอบ “ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 5
"คณะผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรี และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
*ข้อนี้โจทย์เอาตัวเลือกมาลวง คือ คณะเทศมนตรี หมายถึง นายกเทศมนตรี ตามพ.ร.บ.เทศบาล ที่มีการแก้ไข
ส่วนคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพ .ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการแก้ไข *
เพราะจะนิยามเดิมมาในข้อสอบอยู่แล้ว ถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนชื่อหรือแก้ไขแล้วก็ตามกฎหมายจัดตั้ง
**แต่ระเบียบฯ งบประมาณ ยังไม่ได้แก้ไข แต่ต้องหมายความตามพ.ร.บ.จัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น**
*ปลัดอบจ.,ปลัดเทศบาล,ปลัดอบต. จะไม่เป็นคณะผู้บริหารท้องถิ่น ***แต่จะเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณโดยต าแหน่ง **ระวังข้อสอบเปลี่ยนค าถามใหม่ **
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ


27. ตามวิธีการจัดท างบประมาณ เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
รวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น
ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อใด
ก. 30 กรกฎาคม ข. 15 สิงหาคม
ค. 30 สิงหาคม ค. 15 กันยายน
จ. 30 กันยายน
**********************************
ตอบ “ข้อ ข. 15 สิงหาคม”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.
2543
ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้นแล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม
และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15
สิงหาคม
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ


28.ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของใคร
ก. สภาท้องถิ่น ข. คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. ปลัดอำเภอ
จ. หัวหน้าส่วนการคลัง
**********************************
ตอบ “ข้อ ก. สภาท้องถิ่น”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็ นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
*วิธีจ า เกี่ยวกับครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จะด าเนินการอย่างไรก็ตามเป็นอำนาจสภาท้องถิ่น
**สภาท้องถิ่น หมายถึง สภาอบจ. สภาเทศบาล สภาอบต. ต้องดูตามข้อสอบ อาจไม่มีสภาท้องถิ่น หรืออาจใช้สภาอบต.ในตัวเลือก ต้องดูถามเรื่องอบต.หรือ
เทศบาล หรืออบจ.ด้วย
แนวข้อสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ เคยออกสอบ


29. ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณ
รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ
ก. ควบคุมการรับและการเบิกจ่ายเงิน ข. ควบคุมบัญชีรายงานและเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินและหนี้
ค. ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน ค. ออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการจัดซื้อจัดจ้าง
ง. การขอเบิกเงิน และก่อหนี้ผูกพัน
**********************************
ตอบ “ข้อ ค. ออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการจัดซื้อ”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
ข้อ 33 ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับค าสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ช่วยเหลื อ
และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(1) ควบคุมการรับและการเบิกจ่ายเงิน (2) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการ