งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 64 อัตรา เปิดรับสมัครทาง internet 20 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันที่:
กรมการแพทย์
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1 ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
2 ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
3 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
4 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
5 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
6 ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
7 ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
8 ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ
9 ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ
10 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
11 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
12 ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
13 ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน

สมัครทาง Website https://dms.job.thai.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ