งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช. - ป.ตรี ป.โท เปิดรับสมัครทาง internet ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

วันที่:
ประกาศบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน

ด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่าง ๆ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่าง ๆ รวม 21 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1 คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ ส่วนระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
2 คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ งานปฏิบัติการสนับสนุนผู้ใช้งาน ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3 คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ งานบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
4 คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนผู้ใช้งานระบบ ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่วนพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่วนพัฒนาระบบงานบริการไปรษณีย์ ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฝ่ายระบบบริการระหว่างประเทศ
8 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีความรู้ความชำนาญและมีฝีมืองานเชื่อมโลหะ รวมทั้งมีประสบการณ์งานซ่อมแซมระบบประปา ระบบปั้มน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย ได้เป็นอย่างดี ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
9 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี มีความรู้ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ ฝ่ายการบัญชี
10 คุณวุฒปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ หรือปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายระบบบริการระหว่าประเทศ
11 คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ สำนักงานไปรษณีย์เขต 8 เลขที่ 84/24 หมู่ 6
ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมัครทาง Website http://job.thailandpost.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 13 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560