งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร 1 - 20 ธันวาคม 2560

วันที่:
ประกาศคณะกรรมการการสรรหาผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ของผู้สมัคร และความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
คุณวุฒิการศึกษา สำเร็จไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ ปารประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ
วันที่เปิดรับสมัคร : 1 - 20 ธันวาคม 2560

รายละเอียดเพพิ่มเติม File แนบ