งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง 13 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

วันที่:
ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดดังนี้


ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
จํานวน 1 อัตรา
(ปฏิบัติงานที่ งานเวชนิทัศน์)
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,300.-บาท
เงินเพิ่มพิเศษเดือนละ 500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กําหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ในวันและเวลาราชการ ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอํานวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 60 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ