งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

ธนาคารออมสินรับสมัครลูกจ้างปฏิบัติการ (ลักษณะงานด้านรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานเป็นกะ) 10 พ.ย. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60

วันที่:
ตำแหน่ง
ลูกจ้างปฏิบัติการ (ลักษณะงานด้านรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานเป็นกะ)
ช่วงเวลาที่เปิดรับ
10 พ.ย. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60
รายละเอียดงาน
ลักษณะงาน :
1. ตรวจสอบพื้นที่ด้านการรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย และควบคุม พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย
2. รวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบพื้นที่ และการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะ
3. จัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณด้านการรักษาความปลอดภัย
4. รวบรวมข้อมูล กฎหมาย มาตรฐานและเทคโนโลยี ด้านการรักษาความปลอดภัย
5. รวบรวมข้อมูลจำนวนครั้งที่เข้าควบคุมระบบกล้องวงจรปิดและระบบ CARPARK ของธนาคารฯ
6. รวบรวมข้อมูลการควบคุมระบบ Access Control & Door Access ภายในธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาสัญญา : สัญญาจ้างปีต่อปี
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ สะพานควาย
เงื่อนไข
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก
อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
เกรดเฉลี่ย ปริญญาตรีตั้งแต่ 2.00 ถึง 4.00
เกรดเฉลี่ย ปริญญาโทตั้งแต่ 3.00 ถึง 4.00
หมายเหตุ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย ความสูงไม่ต่ำกว่า 167 เซนติเมตร
2. อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์
4. เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.00 ปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.00
5. จบการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือผ่านการรับราชการทหาร
6. มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย
7. ไม่เคยเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้โทษ หรือเสพสารเสพติดให้โทษ
8. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
9. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ โดยแต่ละกะมีเวลาปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง ดังนี้
กะที่ 1 : 08.30 - 16.30 น.
กะที่ 2 : 16.30 - 24.30 น.
กะที่ 3 : 24.30 - 08.30 น.
หมายเหตุ : กะที่ 2 และกะที่ 3 สามารถเบิกค่าพาหนะได้

สมัครได้ที่ สมัครงาน ธนาคารออมสิน