งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

สำนักงานประกันสังคม การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับชั้นต้น รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
ประกาศสำนักงานประกันสังคม
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับชั้นต้น


ตำแหน่งที่ดำเนินกำรคัดเลือก
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับชั้นต้น อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 9,400 บาทต่อเดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือไม่ต่ำกว่านี้

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง http://www.sso.go.th โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วย
ตนเอง ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคลชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน
ประกันสังคม เลขที่ 88/28 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่
24 พฤศจิกายน 2560 โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร เอกสารสมัคร
ที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา

Download ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ