งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

วันที่:
๑. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและคุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโท ทางการบัญชี การเงิน
- อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
- มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำบัญชี การเงิน และการตรวจสอบภายในหรือการตรวจสอบบัญชี
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
1.2 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
- มีสัญชาติไทย
- สามารถทำงานให้โรงเรียนได้เต็มเวลา
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
- ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับโรงเรียน
๒. การรับสมัคร
2.1 กำหนดการและสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้จาก www.mwit.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (EMS) พร้อมแนบธนาณัติค่าสมัครสอบจำนวน 150 บาท สั่งจ่ายงานบุคคลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ห้อง 3204 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ในเวลาราชการ (นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสุดท้าย) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 849 7103-4 ในเวลาราชการ